ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ОБОРОНИ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

  • V. V. Sokurenko Харківський національний університет внутрішніх справ
Ключові слова: оборона, державна політика, воєнна політика, державне управління, обороноздатність

Анотація

Проаналізовано сутність поняття «державна політика у сфері оборони», визначено її мету, завдання та принципи організації. Здійснено відмежування змісту термінів «державна політика у сфері оборони» та «воєнна політика держави». Визначено основні проблеми розбудови сфери оборони України та напрями її удосконалення. Обґрунтовано доцільність розробки та ухвалення Концепції розвитку сфери національної оборони України.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Конституція України : від 28 черв. 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020» : указ Президента України від 12 січ. 2015 р. № 5/2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015.

Овчаренко В. А. Механизм государственного управления национальной безопасностью : дис. … д-ра наук по гос. упр. : 25.00.02 / Овчаренко Вячеслав Андреевич. – Донецк, 2012. – 402 с.

Стукалін Т. А. Організаційно-правові засади у сфері оборони України в контексті сучасних ризиків та загроз [Електронний ресурс] / Т. А. Стукалін // Ефективність державного управління. – 2015. – Вип. 42. – С. 215–222. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2015_42_26.

Устименко О. В. Проблеми взаємодії складових сектора безпеки і оборони України на тактичному рівні у ході першого етапу антитерористичної операції / Устименко О. В., Розумний О. Д., Храпач Г. С. // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. Івана Черняховського. – 2014. – № 3 (52). – С. 100–103.

Феденко О. В. Воєнна політика України: на шляху перетворень / Феденко О. В. // Військово-науковий вісник. – 2012. – Вип. 17. – С. 105–117. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnv_2012_17_12.

Лисенко В. І. Адміністративно-правове регулювання співпраці із закордонними українцями : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Лисенко Вікторія Іванівна. – Київ, 20014. – 224 с.

Бандурка О. М. Управління в органах внутрішніх справ України : підручник / О. М. Бандурка. – Харків : Ун-т внутр. справ, 1998. – 394 с.

Информационная политика : учебник / Рос. акад. гос. службы при Президенте Российской Федерации ; под общ. ред. В. Д. Попова. – М. : Изд-во РАГС, 2003. – 463 с. – (Учебники Российской академии государственной службы при Президенте РФ).

Халипов В. Ф. Власть. Политика. Государственная служба : словарь / В. Ф. Халипов, Е. В. Халипова. – М. : Луч, 1996. – 450 с.

Дем’янчук О. П. «Державна політика» та «публічна політика»: варіант перехідного періоду [Електронний ресурс] / О. П. Дем’янчук // Наукові записки / Національний університет «Києво-Могилянська академія». – 2000. – Т. 18 : Політичні науки. – С. 31–36.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про нову редакцію Воєнної доктрини України» : указ Президента України від 24 верес. 2015 р. № 555/2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mil.gov.ua/diyalnist/reformi-ta-planuvannya-u-sferi-oboroni/voenna-doktrina.html.

Про оборону України : закон України від 6 груд. 1991 р. № 1932-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12.

Сокуренко В. В. Теоретичне розуміння поняття «державна політика в сфері оборони в Україні» / В. В. Сокуренко // Адміністративно-правове забезпечення діяльності публічної адміністрації : матеріали ІХ наук.-практ. семінару (Київ, 16 жовт. 2014 р.). – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2014. – С. 10–14.

Опубліковано
2018-12-05
Як цитувати
Sokurenko, V. V. (2018) «ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ОБОРОНИ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ», Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 73(2), с. 11-22. доступний у: http://visnyk.univd.edu.ua/index.php/VNUAF/article/view/146 (дата звернення: 23Лютий2020).