ПРИВАТНОПРАВОВА СКЛАДОВА В РЕГУЛЮВАННІ ОСВІТНІХ ПРАВОВІДНОСИН

  • L. V. Reznichenko Харківський національний університет внутрішніх справ
Ключові слова: освітнє правовідношення, послуга, публічний, приватноправовий, вища освіта

Анотація

Розглянуто правовідносини в галузі вищої освіти, які є предметом правового регулювання норм цивільного права. Проаналізовано теоретичні здобутки щодо характеристики освітніх правовідносин у контексті загальної теорії вчення про правовідносини. Зроблено висновок, що правовідносинам у галузі освіти, як і будь-якій предметно-практичній діяльності суспільства і держави, притаманний комплексний характер, що не є явищем унікальним. Комплексність властива екологічній, медичній, транспортній, будівельній та іншим сферам, де поряд з адміністративним є місце і цивільно-правовому регулюванню. Недосконалість чинного законодавства, прогалини, його суперечливість породжують плюралізм наукової думки: від заперечення цивільно-правової природи договору з надання освітніх послуг до спроб розглядати його виключно з публічно-освітніх позицій.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права / И. А. Покровский. – Изд. 3-е, стер. – М. : Статут, 2001. – 352 с.

Иоффе О. С. Правоотношение по советскому гражданскому праву / О. С. Иоффе. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1949. – 144 c.

Сырых В. М. Образовательные услуги и образовательные правоотношения: дискуссионные взгляды и действительное содержание / В. М. Сырых // Журнал российского права. – 2010. – № 4. – С. 69–78.

Валєєв Р. Г. Освітнє право України : навч. посіб. / Р. Г. Валєєв. – Луганськ : Елтон-2, 2011. – 287 с.

Суханов Е. А. Осторожно: гражданско-правовые конструкции / Е. А. Суханов // Законодательство. – 2003. – № 9. – С. 60–65.

Алексеев С. С. Частное право / С. С. Алексеев. – М. : Статут, 1999. – 158 с.

Белов В. А. Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики / В. А. Белов, А. Б. Бабаев ; под общ. ред. В. А. Белова. – М. : Юрайт-Издат, 2007. – 993 c.

Иоффе О. С. Избранные труды : в 4 т. Т. 2 / О. С. Иоффе. – СПб. : – Юрид. центр Пресс, 2003. 511 с.

Суханов Е. А. Вещные права и права на нематериальные объекты / Е. А. Суханов // Вестник ВАС РФ. – 2007. – № 7. – С. 16–31.

Зинченко С. А. Гражданские правоотношения: подходы, проблемы, решения : монография / С. А. Зинченко. – Ростов н/Д : СКАГС, 2011. – 236 с.

Гражданское право : учебник : в 2 т. Т. 1 / отв. ред. Е. А. Суханов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : БЕК, 1998. – 816 с.

Гавзе Ф. И. Обязательственное право (общие положения) / Ф. И. Гавзе. – Минск : Изд-во БГУ им. В. И. Ленина, 1968. – 126 с.

Шульга Р. Р. Категорія «торгівля послугами»: сутність та проблеми застосування у господарському законодавстві України [Електронний ресурс] / Р. Р. Шульга // Форум права. – 2010. – № 4. – С. 976–981. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2010_4_158.

Боголіб Т. Характер і особливості ринкових відносин у системі вищої освіти / Т. Боголіб // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 8. – С. 57–61.

Шешенин Е. Д. Классификация гражданско-правовых обязательств по оказанию услуг / Е. Д. Шешенин // Антология уральской цивилистики. 1925–1989 : сб. ст. – М. : Статут, 2001. – С. 353–359.

Рєзнікова В. В. Послуга та суміжні правові категорії / В. В. Рєзнікова // Університетські наукові записки. – 2009. – № 2. – С. 105–115.

Рєзнікова В. В. Сутність категорії «послуга»: аналіз існуючих концепцій / В. В. Рєзнікова // Вісник господарського судочинства. – 2009. – № 1. – С. 58–68.

Опубліковано
2018-12-07
Як цитувати
Reznichenko, L. V. (2018) «ПРИВАТНОПРАВОВА СКЛАДОВА В РЕГУЛЮВАННІ ОСВІТНІХ ПРАВОВІДНОСИН», Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 73(2), с. 153-161. доступний у: http://visnyk.univd.edu.ua/index.php/VNUAF/article/view/165 (дата звернення: 24Лютий2020).