Administrative and legal regulation of the rights of a person receiving psychiatric care

Keywords: individual rights, patient rights, psychiatric care, the right to psychiatric care, mental illness.

Abstract

The scientific research is devoted to the problems of legal regulation of the rights of a person receiving psychiatric care. International legal acts, Ukrainian legislation and the works of scientists were studied. The scientific novelty of the research lies in the formulation of proposals for amendments to the current legislation. The proposed changes relate to the consolidation of the socio-economic rights of a person who receives psychiatric care, as well as the establishment of administrative responsibility for the violation of their rights. The author’s classification of the rights of a person suffering from a mental illness is given.

International (Resolution of the UN General Assembly on the Protection of Persons with Mental Illnesses, Hawaii Declaration) and national (Constitution of Ukraine, Laws of Ukraine “Basics of Ukrainian Health Care Legislation”, “On Psychiatric Care”) legislation is characterized, which enshrines the rights of a person who receives psychiatric care.

It is indicated that the rights of citizens suffering from a mental illness include voluntary treatment, protection of the honor and dignity of the patient, access to mass media, confidentiality of correspondence, safety and free psychiatric care, provision of quality treatment. The legislation establishes special conditions and procedures for solving the issue of forced hospitalization of a person in a psychiatric hospital. Only a court can make a relevant decision at the request of a psychiatrist. Criminal liability is established for the illegal placement of a known healthy person in an institution for the provision of psychiatric care. A citizen who has been harmed as a result of illegal hospitalization or during treatment has the right to compensation.

It is proposed to enshrine in the Law of Ukraine “On Psychiatric Care” the right of a person undergoing treatment for a mental illness to maintain a place of work during treatment. The need to establish the administrative responsibility of the doctors of the psychiatric care facility for violating the rights of patients is emphasized.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

R. V. Kolodchyna, Kyiv City Prosecutor’s Office

Department for Representing State Interests in Courts on Land Issues (Prosecutor).

Yu. M. Domin

Doctor of Juridical Science, Professor.
Advocate.

References

Нrynko L.P., Нrynko P.O., Teremetskyi V.I. and Batren O.V., 2018. Problems of appointment and conduct judicial medical examination at yatrogenic crimes [Problemni pytannia pryznachennia ta provedennia sudovo-medychnoi ekspertyzy pry yatrohennykh zlochynakh]. Lìkarsʹka sprav, No. 3-4, pp. 175-179.

Teremetskii V.I., Chmelyuk V.V., Matsyuk V.Ya., Galagan V.I. and Udovenko Zh.V., 2019. Problem of ensuring the right to medical care of a detainee (detained in custody) within criminal proceedings: experience of Ukraine and foreign countries [Problema obespecheniya prava na meditsinskuyu pomoshch’ zaderzhannogo (soderzhashchegosya pod strazhei) litsa v ugolovnom protsessual’nom zakonodatel’stve: opyt Ukrainy i zarubezhnykh stran]. Georgian Medical News, No. 11, pp. 154-159.

Teremetskyi V.I., Muzychuk O.M., Salmanova E.Yu., Kyrychenko O.Yu. and Ihonin R.V., 2018. Problems of medical protection of persons sentenced to imprisonment [Problemni pytannia medychnoho zabezpechennia osib, zasudzhenykh do pozbavlennia voli]. Wiadomości Lekarskie, Vol. LXXI, No. 9, pp. 1777-1780.

Berezovska Ye.O. and Kryzyna N.P., 2011. Problems and prospects of state policy in international legal acts on mental health care [Problemy ta perspektyvy derzhavnoi polityky v mizhnarodnykh normatyvno-pravovykh aktakh z pytan okhorony psykhichnoho zdorovia]. Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok – Public Administration, Improvement and Development, No. 10, pp. 31-37.

Levenets A.V. and Lotysh O.V., 2019. International standards of the right to safe medical care [Mizhnarodni standarty prava na bezpechnu medychnu dopomohu]. Vìsnik Odesʹkogo nacìonalʹnogo unìversitetu. Pravoznavstvo, No. 2, pp. 15-21.

Nalutsyshyn V.V., 2020. Legal regulation of psychiatric care: experience of European countries [Pravove rehuliuvannia nadannia psykhiatrychnoi dopomohy: dosvid derzhav Yevropy]. Juridical Scientific and Electronic Journal, No. 2, pp. 470-474.

Oliinyk A.I., 2018. Evidence and subject matter of evidence in cases of compulsory provision of psychiatric care to natural persons [Dokazy ta predmet dokazuvannia u spravakh pro nadannia fizychnym osobam psykhiatrychnoi dopomohy v prymusovomu poriadku]. Pìdpriêmnictvo, gospodarstvo ì pravo – Entrepreneurship, Economy and Law, No. 4, pp. 58-63.

Skazko I.V., 2016. Judicial consideration of cases on the compulsory provision of psychiatric care to a person [Sudovyi rozghliad sprav pro nadannia osobi psykhiatrychnoi dopomohy u prymusovomu poriadku]. Naukovij časopis Nacìonalʹnoï akademìï prokuraturi Ukraïni, No. 3, pp. 213-221.

Stulov O.O., 2013. Problems of ensuring legality in the provision of psychiatric care to prisoners sentenced to imprisonment [Problemy zabezpechennia zakonnosti pry nadanni psykhiatrychnoi dopomohy zasudzhenym do pozbavlennia voli]. Deržava ta regìoni. Serìâ: Pravo – State and regions. Series: Law, No. 3, pp. 97-100.

Lashkul Z.V. and Bibyk I.H., 2017. Analysis of the legal framework regulating the work of the psychiatric service of Ukraine [Analiz normatyvno-pravovoi bazy, shcho rehlamentuie robotu psykhiatrychnoi sluzhby Ukrainy]. Vìsnik socìalʹnoï gìgìêni ta organìzacìï ohoroni zdorov'â Ukraïni – Bulletin of Social Hygiene and Health Protection Organization of Ukraine, No. 2, pp. 4-7.

Hvozdyk S.P., 2020. Administrative responsibility of employees of a psychiatric institution for violation of patient’s rights [Administratyvna vidpovidalnist pratsivnykiv psykhiatrychnoho zakladu za porushennia prav patsiienta]. Socìalʹne parvo – Social Law, No. 1, pp. 125-130.

Teremetskii V.I., Muzychuk A.N., Salmanova O.Yu., Kaznacheeva D.V. and Knysh S.V., 2018. Strengthening of contractual principles within legal relations between a patient and a medical institution while reforming the health care system in Ukraine [Ukreplenie dogovornykh nachal v pravootnosheniyakh mezhdu patsientom i lechebnym zavedeniem pri reformirovanii sistemy zdravookhraneniya v Ukraine]. Georgian Medical News, No. 11, pp. 155-159.

Teremetskyi V.I. and Khovpun O.S., 2020. Status of legal regulation of pharmaceutical relations in Ukraine: national realities and international experience [Stan pravovoho rehuliuvannia farmatsevtychnykh vidnosyn v Ukraini: vitchyzniani realii ta zarubizhnyi dosvid]. Žurnal shìdnoêvropejsʹkogo prava – Journal of Eastern European Law, No. 76, pp. 25-33.

Published
2022-06-30
How to Cite
Kolodchyna, R. V. and Domin, Y. M. (2022) “Administrative and legal regulation of the rights of a person receiving psychiatric care”, Bulletin of Kharkiv National University of Internal Affairs, 97(2), pp. 183-193. doi: 10.32631/v.2022.2.16.
Section
Administrative Law and Procedure; Financial Law