Поняття та основні виміри глобалізації як специфічної форми сучасного трансформаційного процесу

  • М. V. Pampura Харківський національний університет внутрішніх справ
Ключові слова: глобалізація, політичний процес, трансформація, політичні зміни, модернізація, демократизація.

Анотація

Розкрито сутність і зміст поняття «глобалізація». Розглянуто основні сучасні наукові підходи до вивчення процесу глобалізації як різновиду трансформаційного процесу. Визначено основні елементи глобалізації як специфічного трансформаційного процесу сучасної державно-правової дійсності, дано аналіз їх змісту і характерних особливостей.

Посилання

Archer M. S. Sociology for One World: Unity and Diversity. International Sociology. 1991. Vol. 6, No. 2 (June). Р. 131–147.

Waters M. Globalization. New York : Routledge, 1995. 471 р.

Гелд Д., Мак-Ґрю Е. Ґлобалізація/антиґлобалізація/пер. з англ. І. Андрущенко. Київ : К.І.С., 2004. Х, 180 с.

Наумкіна С., Ткачук Ю. Глобалізація: тенденції інтеграції, універсалізації та поляризації сучасного світу. Політичний менеджмент. 2005. № 6. С. 121–128.

Бек У. Что такое глобализация? (Ошибки глобализма – ответы на глобализацию) / пер. с нем. А. Григорьева и В. Седельника. М. : Прогресс-Традиция, 2001. 304 с.

Суспільно-політичні трансформації в Україні: від задумів до реалій/В. Ф. Солдатенко (кер.), Т. А. Бевз, В. П. Горбатенко та ін.; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж ім. І. Ф. Кураса. Київ : Парлам. вид-во, 2009. 536 с.

Иванов Н. П. Человеческий капитал и глобализация. Мировая экономика и международные отношения. 2004. № 9. С. 19–31.

Мамон Н. В., Завьялова А. С. Глобализация: концептуальные основы // Научный вестник Костромского государственного технологического университета. 2015. № 1. 26 с. URL: http://vestnik.kstu.edu.ru/Images/ArticleFile/2015-1-10.pdf.

Бирюков Р. Право и глобализация. Юридический вестник. 2010. № 1. С. 36–41.

Гидденс Э. Социология/при уч. К. Бердсолл; пер. с англ. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Едиториал УРСС, 2005. 632 с.

Тысячнюк М. С. Мобильная социология Джона Урри. Журнал социологии и социальной антропологии. 2004. Т. 7, № 4. С. 200–208.

Политология. Лексикон/под ред. А. И. Соловьёва. М. : РОССПЭН, 2007. 800 с.

Політологія : навч.-метод. комплекс; підручник / за ред. Ф. М. Кирилюка. Київ : ЦНЛ, 2004. 704 с.

Рукавишников В. О., Халман Л., Єстер П. Политические культуры и социальные изменения. Международные сравнения. М. : Совпадение, 1998. 368 с.

Блинов А. С. Национальное государство в условиях глобализации: контуры построения политико-правовой модели формирующегося глобального порядка. М. : Макс Пресс, 2003. 149 с.

Цыганков П. А. Политическая социология международных отношений : учеб. пособие. М. : Радикс, 1994. 208 с.

Оглезнев В. В. Глобализация и государство: анализ социальной онтологии. Томск : Изд-во ЦНТИ, 2010. 159 с.

Опубліковано
2018-12-03

Розділ
ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА