Місцеве самоврядування як форма народного волевиявлення

  • М. S. Ilnytskyy Київський міжнародний університет
Ключові слова: місцеве самоврядування, народовладдя, волевиявлення, територіальна громада, державне управління, реформа.

Анотація

Розглянуто засади місцевого самоврядування як форми народного волевиявлення. Наголошено, що органи місцевого самоврядування не можуть бути абсолютно незалежними від держави, адже вони діють у системі державно-владних відносин. Організаційно відокремлені від державної влади, вони пов’я­зані з нею функціонально. Порядок створення й повноваження органів місцевого самоврядування визначаються актами органів державної влади. Вони діють у руслі загальнодержавної економічної, соціальної та екологічної політики й у сфері культури, можуть наділятися окремими державними повноваженнями. Тому виправданим є певний контроль держави за виконанням тих державних функцій, які згідно із законом були делеговані органам місцевого самоврядування, а також контроль за дотриманням органами самоврядування законності. Однак цей контроль не може виходити за встановлені законом межі й не має перетворюватися на втручання місцевих держадміністрацій та інших органів держави в діяльність місцевих рад і їх виконавчих органів.

Посилання

Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 квіт. 2014 р. № 333-р. Урядовий кур’єр. 2014. 11 квіт.

Карлов А. А. Формирование института местного самоуправления. Киев: Вища школа, 1993. 222 с.

Про місцеве самоврядування в Україні: закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада (ВР) України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр.

Місцеве самоврядування в Україні: сучасний стан та основні напрями модернізації: наук. доп./редкол.: Ю. В. Ковбасюк, К. О. Ващенко, В. В. Толкованов та ін.; за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. Київ, 2014. 128 с.

Конституція України: закон України від 28.06.1996 № 254/96 // База даних «Законодавство України»/ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/go/254к/96-вр.

Про добровільне об’єднання територіальних громад: закон України від 05.02.2015 № 157-VIII // База даних «Законодавство України»/ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19.

Державне управління регіональним розвитком України: монографія/за заг. ред. В. Є. Воротіна, Я. А. Жаліла. Київ: НІСД, 2010. 288 с.

Мальковская И. А. Трансформация государства и эволюция публичного администрирования в условиях глобализации актуализация европейского опыта для России. Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Политология. 2006. № 8. С. 27–43.

Петроє О. М. Соціальний діалог у державному управлінні: європейський досвід та українські реалії: монографія/Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. Київ, 2012. 304 с.

Про Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та першочергові заходи щодо її реалізації: указ Президента України від 24.03.2012 № 212/2012 // База даних «Законодавство України»/ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/212/2012. Втратив чинність 02.03.2016.

Про органи самоорганізації населення: закон України від 11.07.2001 № 2625-III // База даних «Законодавство України»/ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2625-14.

Про громадські об’єднання: закон України від 22.03.2012 № 4572-VI // База даних «Законодавство України»/ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4572-17.

Опубліковано
2018-12-03

Розділ
ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА