Судоустрій на українських землях Російської імперії в першій половині XIX ст. (до судової реформи 1864 р.)

  • O. V. Ilyin Харківський національний університет внутрішніх справ
Ключові слова: судоустрій, українські землі, губернії, Російська імперія, цивільне судочинство

Анотація

Проаналізовано еволюцію та особливості судової системи на українських землях Російської імперії з початку XIX ст. і до судової реформи 1864 р., висвітлено юрисдикцію цих органів, недоліки тогочасного судоустрою.

Посилання

Рум’янцев В. О. Деякі питання підготовки судової реформи 1864 року. Проблеми законності. 2014. Вип. 125. С. 7–14.

Беляев И. Д. Лекции по истории русского законодательства. М.: Типо-литогр. С. А. Петровецкого и Н. П. Панина,1879. 728 с.

Самоквасов Д. Я. История русского права. М., 1906. 595 с.

Энгельман И. Е. Курс русского гражданского судопроизводства. 3-е изд., испр. и доп. Юрьев: Тип. К. Маттисена, 1912. 646 с.

Ефремова Н. Н. Судоустройство России в ХVІІІ – первой половине XIX в.: историко-правовое исследование. М.: Наука, 1993. 192 с.

Ерошкин Н. П. История государственных учреждений дореволюционной России. М., 1983. 352 с.

Учреждение для управления Губерний Всероссийской империи // Полное собрание законов Российской империи, повелением Государя Императора Николая Павловича составленное. Собр. 1-е (ПСЗ-І). СПБ., 1830. Т. XX. № 14392.

Малышев К. И. Курс гражданского судопроизводства. СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1876. Т. 1. 2-е изд., испр. и доп. 454 с.

Именный, данный Сенату. – О разделении Новороссийской Губернии на три губернии: на Николаевскую, Екатеринославскую и Таврическую и обустройство там судебных мест // ПСЗ-І. СПб., 1830. Т. XXVII. № 20449.

Слободянюк И. Л. Судебная политика и судоустройство России в первой четверти XIX в. Российская юстиция. 2005. № 4. С. 75–77.

Кудін С. Судоустрій України кінця ХVІІІ – першої половини XIX ст. Закон і бізнес. 1999. № 50. С. 15.

Ефремова Н. Н. Министерство юстиции Российской империи 1802–1917 рр. (Историко-правовое исследование). М.: Наука, 1983. 149 с.

Коросташов О. Особливості правового регулювання деяких суспільних відносин у Полтавській і Чернігівській губерніях у XIX ст. Право України. 2000. № 1. С. 129–132.

Хутько Т. В. Основные направления деятельности Карасубазарского римско-католического суда. Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия: Юридические науки. 2012. Т. 25 (64). № 1. 2012. С. 332–341.

Ислам в Крыму: Очерки истории функционирования мусульманских институтов/Бойцова Е. В., Ганкевич В. Ю., Муратова Э. С., Хайрединова З. З. Симферополь: Элиньо, 2009. 432 с.

Высочайше утвержденный Устав Императорского Харьковского Университета // ПСЗ-I. СПб., 1830. Т. XXVIII. № 21499.

Университет в Российской империи XVIII – первой половины XIX века/под общ. ред. А. Ю. Андреева, С. И. Посохова. М.: РОССПЭН, 2012. 671 с.

Еремина Т. И. Университетский суд как элемент правового статуса университетов Российской империи. Правовая инициатива. 2014. № 4. С. 7.

Материалы по судебной реформе в России 1864 г. Т. 9: Предварительные работы Государственной канцелярии по проекту Устава гражданского судопроизводства. СПб., 1857–1859. 170 с.

Заруба В. М. Історія держави і права України: навч. посіб. Київ: Істина, 2006. 416 с.

Гетманцев О. Цивільний процес і наука цивільного процесуального права в першій половині XIX ст. Науковий вісник Чернівецького університету. Серія: Правознавство. 2009. Вип. 492. С. 44–51.

Хададова Ф. Т. Функціонування магістратів Волині як судових органів (кінець XVIII – I пол. XIX ст. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. 2014. Вип. 17. С. 173–178.

Cтецюк Б. Р. Процесуальне право в Україні: тисяча років історії (Х ст. – 20-ті рр. ХХ ст.). Харків: Диса плюс, 2013. 560 с.

Коротких М. Г. Самодержавие и судебная реформа 1864 года в России. Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1989. 183 с.

Опубліковано
2018-12-03
Як цитувати

Розділ
ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА