ДЕРЖАВНА СЛУЖБА: ТРУДОПРАВОВИЙ АСПЕКТ

  • T. I. Chavykina Харківський національний університет внутрішніх справ
Ключові слова: державна служба, трудові правовідносини, несамостійна праця, акт призначення

Анотація

Розглянуто проблеми визначення місця відносин проходження державної служби в системі національного права. Обґрунтовано тезу, що зазначені відносини входять до предмета трудового права. Надано наукові пропозиції щодо вдосконалення закону України «Про державну службу» (від 10 грудня 2015 р.).

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Битяк Ю. П. Принципи формування та діяльності апарату управління: історія і сьогодення / Ю. П. Битяк // Державне будівництво та місцеве самоврядування. – 2006. – Вип. 11. – С. 108–116.

Адміністративне право України. Академічний курс : підручник : у 2 т. / [редкол.: В. Б. Авер’янов (голова)]. – Київ : Юрид. думка, 2004. – Т. 1 : Загальна частина. – 584 с.

Бахрах Д. Н. Административное право : учеб. для вузов / Д. Н. Бахрах. – М. : ВЕК, 1999. – 353 с.

Неумивайченко Н. Державна служба: розмежування і взаємозв’язок трудових і адміністративних правовідносин / Н. Неумивайченко // Вісник Академії правових наук України. – 2001. – № 2 (25). – С. 155–162.

Іншин М. І. Правове регулювання службово-трудових відносин в Україні : монографія / М. І. Іншин. – Харків : Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004. – 337 с.

Коренев А. П. Административное право России : учебник : в 3 ч. Ч. 1 / А. П. Коренев. – M. : Щит-М, 1999. – 280 с.

Мельник К. Ю. Проблеми правового регулювання трудових відносин службовців правоохоронних органів : монографія / К. Ю. Мельник. – Харків : Харків. Нац. ун-т внутр. справ, 2009. – 360 с.

Про державну службу : закон України від 10 груд. 2015 р. № 889-VII // Голос України. – 2015. – № 250.

Александров Н. Г. Трудовое правоотношение / Н. Г. Александров. – М. : Юрид. изд-во М-ва юстиции СССР, 1948. – 336 с.

Советское трудовое право : учебник / под ред. Б. К. Бегичева, А. Д. Зайкина. – 2-е изд., доп. и перераб. – М. : Юрид. лит., 1985. – 552 с.

Опубліковано
2018-12-07
Як цитувати
Chavykina, T. I. (2018) «ДЕРЖАВНА СЛУЖБА: ТРУДОПРАВОВИЙ АСПЕКТ», Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 73(2), с. 183-188. доступний у: http://visnyk.univd.edu.ua/index.php/VNUAF/article/view/169 (дата звернення: 22Лютий2020).