ПОНЯТТЯ ПРИНЦИПУ ПОЄДНАННЯ ЗАСАД ДИСПОЗИТИВНОСТІ ТА ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СУДУ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

  • V. A. Kroytor Харківський національний університет внутрішніх справ
Ключові слова: принципи цивільного процесуального права, принцип диспозитивності, принцип процесуальної активності суду, принцип поєднання засад диспозитивності та процесуальної активності суду

Анотація

Доведено, що диспозитивність проявляється як єдність волі та волевиявлення матеріально заінтересованої особи, здійсненого безпосередньо чи опосередковано через представника, вільно обирати варіанти поведінки, засоби судового захисту через юридичну природу цивільних процесуальних правовідносин. Зазначено, що дотримання цивільної процесуальної форми суб’єктами цивільного процесу та необхідність виконання його завдань визначають наявність публічно-правового інтересу в цивільному процесі – процесуальної активності суду, яка також є невід’ємною умовою розвитку процесу.

Таким чином, принцип поєднання засад диспозитивності та процесуальної активності суду – це нормативно закріплена правова вимога, відповідно до якої від вчинення особами, які беруть участь у справі, процесуальних дій та кореспондуючих дискреційних повноважень суду залежить виникнення, зміна та припинення цивільних процесуальних правовідносин, рух цивільної справи.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Загальна декларація прав людини : від 10 груд. 1948 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод : від 4 листоп. 1950 р. // Офіційний вісник України. – 2006. – № 32. – Ст. 2371.

Běleš and Others v. the Czech Republic [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-60750. – Белес и другие против Чешской Республики.

Основи римського приватного права. Стислий курс : навч. посіб. / В. А. Кройтор, С. О. Сліпчено, С. П. Довбій, Н. О. Горобець ; за заг. ред. В. А. Кройтора. – Харків : НікаНова, 2014. – 198 с.

Case of Pafitis and Others v. Greece [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-7740. – Пафитис и другие против Греции.

Case of Tierce v. San Marino [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61150. – Тиерсе против Сан-Марино.

Case of Sürmeli v. Germany [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-75689. – Сюрьмели против Германии.

Андрушко А. В. Принцип диспозитивності цивільного процесуального права України : монографія / А. В. Андрушко. – Харків : Консум, 2006. – 172 с.

Чистякова О. П. Проблема активности суда в гражданском процессе Российской Федерации : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / Чистякова Ольга Петровна. – М., 1997. – 21 с.

Семенов В. М. Конституционные принципи гражданского судопроизводства / В. М. Семенов. – М. : Юрид. лит., 1982. – 152 с.

Чистякова О. П. Проблема активности суда в гражданском процессе : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / Чистякова Ольга Петровна. – М., 1997. – 197 с.

Рязановский В. А. Единство процесса : учеб. пособие / В. А. Рязановский. – М. : Городец, 2005. – 80 с.

Штефан М. Й. Цивільний процес : підруч. для студентів юрид. спец. вищ. закл. освіти. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Київ : Ін Юре, 2001. – 696 с.

Здрок О. Н. Гражданский процесс зарубежных стран : учеб. пособие / О. Н. Здрок. – М. : Изд-во дел. и учеб. лит., 2005. – 176 с.

Короед С. А. Пределы процессуальной активности суда в гражданском процессе и ее влияние на эффективность судебной защиты / С. А. Короед // Евразийский юридический журнал. – 2013. – № 11. – С. 101–104.

Васильєв С. В. Порівняльний цивільний процес : підручник / С. В. Васильєв. – Київ : Алтера, 2015. – 352 с.

Зайцева А. Г. Принцип состязательности в гражданской процессуальной науке XIX века / А. Г. Зайцева // Закон. – 2007. – № 4. – С. 102–111.

Кудрявцева Е. В. Гражданское судопроизводство Англии / Е. В. Кудрявцева. – М. : Городец, 2008. – 320 с.

Барак Аарон. Судейское усмотрение / Аарон Барак. – М. : Норма, 1999. – 376 с.

Бибило В. Н. Проблемы юриспруденции: избранные труды / В. Н. Бибило. – Минск : Право и экономика, 2010. – 470 с.

Луспеник Д. Роль суду в цивільному диспозитивному процесі [Електронний ресурс] / Луспеник Дмитро // Юридичний журнал. – 2004. – № 6. – Режим доступу: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=1253.

Case of Capuano v. Italy [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57458. – Капуано против Италии.

Affaire Versini c. France [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-64139. – Версини против Франции.

Case of Scordino v. Italy [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-72925. – Скордино против Италии.

Case of Kerojärvi v. Finland [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57941. – Кероярви против Финляндии.

Case of Krčmář and Others v. the Czech Republic [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58608. – Крчмар и другие против Чешской Республики.

Affaire Immeubles Groupe Kosser c. France [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-64897. – Иммёбль Груп Коссер против Франции.

Affaire [Clinique des Acacias and Others c. France [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-70604. – Клиник де Акасья и другие против Франции.

Case of Fuklev v. Ukraine [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-69261. – Фуклев против Украины.

Опубліковано
2018-12-07
Як цитувати
Kroytor, V. A. (2018) «ПОНЯТТЯ ПРИНЦИПУ ПОЄДНАННЯ ЗАСАД ДИСПОЗИТИВНОСТІ ТА ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СУДУ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ», Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 73(2), с. 143-153. доступний у: http://visnyk.univd.edu.ua/index.php/VNUAF/article/view/164 (дата звернення: 24Лютий2020).