ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЮРИСДИКЦІЙНОЇ ФОРМИ ЗАХИСТУ ПРАВ УЧАСНИКІВ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ

  • A. V. Kyrychok Харківський національний університет внутрішніх справ
Ключові слова: юрисдикційна форма захисту, неюрисдикційна форма захисту, судовий захист, підсудність, способи захисту

Анотація

На основі аналізу норм чинного законодавства та правових позицій наукової спільноти досліджено форми захисту прав учасників господарських товариств. Зосереджено увагу на судовому захисті як на одній з юрисдикційних форм захисту. Розглянуто поняття способів захисту прав учасників господарських товариств і можливість застосування не передбачених законодавством способів, які можуть бути ефективними.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Цивільний кодекс України : закон України від 16 січ. 2003 р. № 435-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15.

Богданова Е. Е. Формы и способы защиты гражданских прав и интересов [Електронний ресурс] / Е. Е. Богданова // Журнал российского права. – 2003. – № 6. – Режим доступу: http://www.juristlib.ru/book_3280.html.

Советское гражданское право : учебник : в 2 т. Т. 1 / под ред. О. А. Красавчикова. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Высш. шк., 1985. – 544 с.

Добровольский А. А. Основные проблемы исковой формы защиты права / А. А. Добровольский, С. А. Иванова. – Москва : Моск. гос. ун-т, 1979. – 160 с.

Гражданское право : учебник. Ч. 1 / под ред. Ю. К. Толстого, А. П. Сергеева. – М. : ТЕИС, 1996. – 552 с.

Защита и самозащита гражданских прав : учеб. пособие / Г. А. Свердлык, Э. Л. Страунинг. – М. : Лекс-Книга, 2002. – 208 с.

Крашенинников Е. А. Структура субъективного права и право на защиту / Е. А. Крашенинников // Проблема защиты субъективных прав и советское гражданское судопроизводство. – 1979. – Вып. 4. – С. 73–82.

Дзера І. О. Цивільно-правові засоби захисту права власності в Україні / Ірина Олександрівна Дзера ; шеф-ред. В. С. Ковальський. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 256 с.

Харьковская цивилистическая школа: защита субъективных гражданских прав и интересов : монография / [И. В. Спасибо-Фатеева, М. Н. Сибилев, В. Л. Яроцкий и др.] ; под общ. ред. И. В. Спасибо-Фатеевой. – Харьков : Право, 2014. – 672 с.

Цивільне право України : підручник : у 2 кн. Кн. 1 / [О. В. Дзера (кер. авт. кол.), Д. В. Боброва, А. С. Довгерт та ін.] ; pа ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової. – 2-е вид., допов. і перероб. – Київ : Юрінком Інтер, 2004. – 736 с.

Господарський процесуальний кодекс України : закон України від 06 листоп. 1991 р. № 1798-XII[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12.

Про практику розгляду судами корпоративних спорів : постанова Пленуму Верховного суду України від 24 жовт. 2008 р. № 13 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0013700-08.

Господарський кодекс України : закон України від 16 січ. 2003 р. № 436-ІV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15.

Зуєвич Л. Л. Іманентність ефективності, або як одна постанова ВС внесла сумбур у правозастосовну практику через неоднозначне розуміння її висновків / Л. Л. Зуєвич // Закон і Бізнес. – 2015. – № 32 (1226). – С. 16.

Конституція України : закон України від 28 черв. 1996 р. № 254к/96-ВР[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.

Опубліковано
2018-12-07
Як цитувати
Kyrychok, A. V. (2018) «ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЮРИСДИКЦІЙНОЇ ФОРМИ ЗАХИСТУ ПРАВ УЧАСНИКІВ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ», Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 73(2), с. 136-143. доступний у: http://visnyk.univd.edu.ua/index.php/VNUAF/article/view/163 (дата звернення: 28Лютий2020).