УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН ТА НАДРОКОРИСТУВАННЯ

  • I. L. Rainin Харківська обласна державна адміністрація
Ключові слова: земельні відносини, надрокористування, управління, суб’єкти землекористування, повноваження, виконавча влада, місцеве самоврядування

Анотація

Проаналізовано адміністративно-правове забезпечення управління у сфері земельних відносин та надрокористування, розглянуто пропозиції з питань упорядкування компетенції та повноважень суб’єктів землекористування.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Коваль Л. Адміністративне право України (Загальна частина) : курс лекцій / Л. Коваль. – Київ : Основи, 1994. – 154 с.

Шемяков О. П. Відносини надрокористування в Україні: проблеми розвитку / О. П. Шемяков, І. В. Хохлова // Вісник Луганського державного університету внутрішніх спав ім. Е. О. Дідоренка. – 2011. – № 2. – С. 219–226.

Бочко О. І. Економіко-правові засади управління земельними відносинами в сучасних умовах / О. І. Бочко // Зовнішня торгівля. – 2009. – № 3–4. – C. 141–145.

Механізми управління земельними відносинами в контексті забезпечення сталого розвитку / І. Ш. Ібатуллін, О. В. Степенко, О. В. Сакаль [та ін.]. – Київ : Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку НАН України, 2012. – 52 с.

Земельне право України : підручник / [М. В. Шульга, Г. В. Анісімова, Н. О. Багай, А. П. Гетьман та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 2004. – 368 с.

Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України : затв. указом Президента України від 13 квіт. 2011 р. № 452/2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/452/2011.

Леонова О. В. Система органів державного управління сферою надрокористування України: шлях розвитку за роки незалежності / О. В. Леонова // Право і суспільство. – 2013. – № 1. – С. 72–80.

Положення про Державну службу геології та надр України : затв. указом Президента Украіни від 6 квіт. 2011 р. № 391/2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/391/2011.

Положення про Державну службу геології та надр України : затв. постановою Кабінету Міністрів Украіни від 30 груд. 2015 р. № 1174 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.geo.gov.ua/storinka/polozhennya-pro-derzhgeonadra-ukrayiny.

Положення про Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки України : затв. указом Президента України від 6 квіт. 2011 р. № 408/2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/408/2011.

Кодекс України про надра : закон України від 27 лип. 1994 р. № 132/94-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/132/94-вр.

Про місцеве самоврядування в Україні : закон України від 21 трав. 1997 р. № 280/97-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр.

Порядок проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 30 трав. 2011 р. № 594 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 44. – Ст. 1783.

Порядок надання спеціальних дозволів на користування надрами : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 30 трав. 2011 р. № 615 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 45. – Ст. 1832.

Комарницький В. Деякі питання застосування спеціальних дозволів на користування надрами (правовий аспект) [Електронний ресурс] / Віталій Комарницький // Віче. – 2012. – № 18. – Режим доступу: http://www.viche.info/journal/3297/.

Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами)» : від 7 квіт. 2015 р. [Електронний ресурс] / авт. законопроекту нар. деп. України Дзюблик П. В. та Кривенко В. В. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=53172&pf35401=338243.

Про місцеві державні адміністрації : закон України від 9 квіт. 1999 р. № 586-XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-14.

Про державний контроль за використанням та охороною земель : закон України від 19 черв. 2003 р. № 963-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/963-15.

Положення про Державне агентство земельних ресурсів України : затв. указом Президента України від 8 квіт. 2011 р. № 445/2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/445/2011.

Положення про Державну інспекцію сільського господарства України : затв. указом Президента України від 13 квіт. 2011 р. № 459/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 29. – Ст. 1265.

Положення про державну екологічну інспекцію України : затв. указом Президента України від 13 квіт. 2011 р. № 454/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 29. – Ст. 1260.

Багрій І. Самоврядний контроль за використанням та охороною земель [Електронний ресурс] / Багрій Ірина // Юридичний журнал. – 2008. – № 8. – Режим доступу: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=3596.

Бублик Г. В. Делегування повноважень місцевими органами влади: організаційно-правовий аспект : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Бублик Галина Василівна. – Київ, – 2005. – 16 с.

Курс адміністративного права України : підручник / [за ред. В. В. Коваленка]. – Київ : Юрінком Інтер, 2012. – 808 с.

Опубліковано
2018-12-07
Як цитувати
Rainin, I. L. (2018) «УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН ТА НАДРОКОРИСТУВАННЯ», Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 73(2), с. 116-126. доступний у: http://visnyk.univd.edu.ua/index.php/VNUAF/article/view/161 (дата звернення: 22Лютий2020).
Розділ
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО