ADMINISTRATION IN THE SPHERE OF LAND RELATIONS AND SUBSOIL USE

  • I. L. Rainin Kharkiv Regional State Administration
Keywords: land relations, subsoil use, administration, subjects of land use, powers, executive power, local self-government

Abstract

Administrative and legal guaranteeing of the administration in the sphere of land relations and subsoil use in Ukraine has been analyzed; propositions for regulating the competence and powers of the subjects of land use have been considered.

It is stressed that the administration in the sphere of land relations and subsoil use is realized by the extensive network of authorized entities, including the central executive authorities and their local departments and agencies, and local self-governments, which are endowed with different amounts of general and special jurisdiction and powers. There are contradictions and inconsistencies within legal regulation of these administration entities, which are to be eliminated by the amendments and alterations to the current legislation and the adoption of a number of relevant subordinate legislation.

It is emphasized that the administration in the sphere of land relations and subsoil use should be based on the principle of taking into account the indispensability of land as the main mean of production, as space-territorial basis of natural resources, social and industrial infrastructure, which should serve the whole Ukrainian nation.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Коваль Л. Адміністративне право України (Загальна частина) : курс лекцій / Л. Коваль. – Київ : Основи, 1994. – 154 с.

Шемяков О. П. Відносини надрокористування в Україні: проблеми розвитку / О. П. Шемяков, І. В. Хохлова // Вісник Луганського державного університету внутрішніх спав ім. Е. О. Дідоренка. – 2011. – № 2. – С. 219–226.

Бочко О. І. Економіко-правові засади управління земельними відносинами в сучасних умовах / О. І. Бочко // Зовнішня торгівля. – 2009. – № 3–4. – C. 141–145.

Механізми управління земельними відносинами в контексті забезпечення сталого розвитку / І. Ш. Ібатуллін, О. В. Степенко, О. В. Сакаль [та ін.]. – Київ : Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку НАН України, 2012. – 52 с.

Земельне право України : підручник / [М. В. Шульга, Г. В. Анісімова, Н. О. Багай, А. П. Гетьман та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 2004. – 368 с.

Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України : затв. указом Президента України від 13 квіт. 2011 р. № 452/2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/452/2011.

Леонова О. В. Система органів державного управління сферою надрокористування України: шлях розвитку за роки незалежності / О. В. Леонова // Право і суспільство. – 2013. – № 1. – С. 72–80.

Положення про Державну службу геології та надр України : затв. указом Президента Украіни від 6 квіт. 2011 р. № 391/2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/391/2011.

Положення про Державну службу геології та надр України : затв. постановою Кабінету Міністрів Украіни від 30 груд. 2015 р. № 1174 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.geo.gov.ua/storinka/polozhennya-pro-derzhgeonadra-ukrayiny.

Положення про Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки України : затв. указом Президента України від 6 квіт. 2011 р. № 408/2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/408/2011.

Кодекс України про надра : закон України від 27 лип. 1994 р. № 132/94-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/132/94-вр.

Про місцеве самоврядування в Україні : закон України від 21 трав. 1997 р. № 280/97-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр.

Порядок проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 30 трав. 2011 р. № 594 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 44. – Ст. 1783.

Порядок надання спеціальних дозволів на користування надрами : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 30 трав. 2011 р. № 615 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 45. – Ст. 1832.

Комарницький В. Деякі питання застосування спеціальних дозволів на користування надрами (правовий аспект) [Електронний ресурс] / Віталій Комарницький // Віче. – 2012. – № 18. – Режим доступу: http://www.viche.info/journal/3297/.

Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами)» : від 7 квіт. 2015 р. [Електронний ресурс] / авт. законопроекту нар. деп. України Дзюблик П. В. та Кривенко В. В. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=53172&pf35401=338243.

Про місцеві державні адміністрації : закон України від 9 квіт. 1999 р. № 586-XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-14.

Про державний контроль за використанням та охороною земель : закон України від 19 черв. 2003 р. № 963-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/963-15.

Положення про Державне агентство земельних ресурсів України : затв. указом Президента України від 8 квіт. 2011 р. № 445/2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/445/2011.

Положення про Державну інспекцію сільського господарства України : затв. указом Президента України від 13 квіт. 2011 р. № 459/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 29. – Ст. 1265.

Положення про державну екологічну інспекцію України : затв. указом Президента України від 13 квіт. 2011 р. № 454/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 29. – Ст. 1260.

Багрій І. Самоврядний контроль за використанням та охороною земель [Електронний ресурс] / Багрій Ірина // Юридичний журнал. – 2008. – № 8. – Режим доступу: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=3596.

Бублик Г. В. Делегування повноважень місцевими органами влади: організаційно-правовий аспект : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Бублик Галина Василівна. – Київ, – 2005. – 16 с.

Курс адміністративного права України : підручник / [за ред. В. В. Коваленка]. – Київ : Юрінком Інтер, 2012. – 808 с.

Published
2018-12-07
How to Cite
Rainin, I. L. (2018) “ADMINISTRATION IN THE SPHERE OF LAND RELATIONS AND SUBSOIL USE”, Bulletin of Kharkiv National University of Internal Affairs, 73(2), pp. 116-126. Available at: http://visnyk.univd.edu.ua/index.php/VNUAF/article/view/161 (Accessed: 28September2020).
Section
ADMINISTRATIVE LAW AND PROCESS, FINANCIAL LAW, INFORMATION LAW