Правова регламентація обмежень прав поліцейських у контексті прийняття на службу до Національної поліції України

  • O. V. Khudiakova Харківський національний університет внутрішніх справ
Ключові слова: обмеження, кандидат на службу, поліція, політичні партії, сумісництво, страйк.

Анотація

Проаналізовано норми закону України «Про Національну поліцію» щодо встановлення обмежень прав поліцейських, обумовлених службою в Національній поліції України. Вивчається доцільність запровадження відповідних обмежень. Указується, що поліцейські, здійснюючи правоохоронну функцію держави, користуються широким колом владних повноважень, і якщо права цієї категорії працівників певним чином не обмежувати, то існує загроза виникнення конфлікту інтересів, корупційних проявів та зловживання владою працівниками поліції. Надано пропозиції з удосконалення національного законодавства, яке встановлює обмеження прав поліцейських, обумовлених відповідною службою.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Про Національну поліцію : закон України від 02.07.2015 № 580-VIII // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада (ВР) України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19 (дата звернення: 25.08.2016).

Козюк М. Н. Принципы, пределы, основания ограничения прав и свобод человека по российскому законодательству и международному праву. Государство и право. 1998. № 8. С. 52–53.

Алексеев С. С. Общие дозволения и общие запреты в советском праве. М. : Юрид. лит., 1989. 286 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови/уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. Київ; Ірпінь : Перун, 2002. 1440 с.

Мельник К. Ю., Бабенко А. О. Проблеми юридичних гарантій трудових прав працівників при укладенні, зміні та розірванні трудового договору : монографія. Харків : Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2016. 240 с.

Загальна декларація прав людини: прийн. і проголош. резолюцією 217 A (III) Ген. Асамблеї ООН від 10.12.1948 // База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015 (дата звернення: 25.08.2016).

Малько А. В. Стимулы и ограничения в праве: теоретико-информационный аспект. Саратов : СГУ, 1994. 184 с.

Мельник К. Ю. Обмеження прав особистості як наслідок володіння спеціальним правовим статусом. Право і Безпека. 2005. Т. 4, № 3. С. 123–127.

Про запобігання корупції : закон України від 14.10.2014 № 1700-VII // База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18 (дата звернення: 25.08.2016).

Мельник К. Ю. Соціально-правовий захист працівників органів внутрішніх справ (проблеми теорії та практики) : автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.05. Харків, 2002. 20 с.

Веренич Н. В. Особливості правового регулювання праці за сумісництвом і суміщенням професій (посад) : автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.05. Харків, 2003. 19 с.

Мельник К. Ю. Трудове право України : підручник. Харків : Діса плюс, 2014. 480 с.

Болотіна Н. Б. Трудове право України : підручник. 2-ге вид., стер. Київ : Вікар, 2004. 725 с.

Трудовое право : учебник / под ред. О. В. Смирнова, И. О. Снигиревой; Акад. труда и социал. отношений. 3-е изд., перераб. и доп. М. : Велби; Проспект, 2008. 600 с.

Мельник К. Ю. Проблеми правового регулювання трудових відносин службовців правоохоронних органів : монографія. Харків : Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2009. 360 с.

Бойцова В. В., Бойцова Л. В. Политическая нейтральность государственных служащих в Англии. Государство и право. 1992. № 9. С. 117–124.

Пархоменко-Куцевіл О. Підходи до розуміння процесу трансформації державної служби. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. 2008. № 3. С. 59–67.

Березовський Я. Професійна етика публічної служби та запобігання конфлікту інтересів : навч. посіб. / Голов. упр. держ. служби України; Порогова програма корпорації «Виклики тисячоліття» (МСС) щодо зниження рівня корупції. Київ : Шк. вищ. корпусу держ. служби, 2010. 67 с.

Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) : закон України від 03.03.1998 № 137/98-ВР // База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/137/98-вр (дата звернення: 25.08.2016).

Сафонов В. А. Коллективные трудовые споры: проблемы теории и практики : дис. … канд. юрид. наук:12.00.05. СПб., 2000. 226 с.

Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права: від 16.12.1966 // База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_042 (дата звернення: 25.08.2016).

Мельник К. Ю. Право на страйк і працівники органів внутрішніх справ // Соціально-захисна діяльність держави в умовах ринкових відносин : матеріали наук.-практ. конф. (Чернігів, 31 трав. – 2 черв. 2007 р.)/за заг. ред. В. С. Венедіктова. Чернігів : Укр. асоц. фахівців труд. права, 2007. С. 293–296.

Карташов И. Забастовка полицейских в Бразилии закончилась всплеском преступности // Российская Газета: сайт. 16.05.2014. URL: https://rg.ru/2014/05/16/zabastovka-site-anons.html (дата звернення: 25.08.2016).

Забастовка полицейских помешала старту чемпионата Голландии // Вести.ru: интернет-газ. 05.08.2015. URL: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2649116 (дата звернення: 25.08.2016).

Полицейские аэропорта Брюсселя объявили забастовку // Гордон: сайт интернет-изд./Androlen Baltic OÜ. 01.04.2016. URL: http://gordonua.com/news/worldnews/policeyskie-aeroporta-bryusselya-obyavili-zabastovku-126476.html (дата звернення: 25.08.2016).


Переглядів анотації: 4
Завантажень PDF: 7
Опубліковано
2018-12-03
Як цитувати
Khudiakova, O. (2018) Правова регламентація обмежень прав поліцейських у контексті прийняття на службу до Національної поліції України, Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 74(3), pp 205-213. Available at: http://visnyk.univd.edu.ua/index.php/VNUAF/article/view/131 (Accessed: 22Квітень2019).