Відумерлість майна: аналіз правового статусу

Ключові слова: відумерлість, майно, спадщина, володіння, зв’язок, суб’єкт, об’єкт, правовий статус об’єкта.

Анотація

Доведено, що відумерлість майна є спеціальним правовим статусом, у якому відсутній зв’язок між об’єктом та суб’єктом володіння. Відсутність зв’язку в правовому статусі відумерлого майна обумовлюється його відмиранням унаслідок відсутності приватного інтересу до опанування об’єктом власності у зв’язку з відсутністю волевиявлення суб’єкта – потенційного володільця та відмовою суб’єктів від прийняття у власність об’єкта на підставі спадкування.

Посилання

Цивільний кодекс України : закон України від 16.01.2003 № 435-IV // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15.

Ромовська З. В. Українське цивільне право. Спадкове право. Академічний курс : підручник. Вид. 2-ге, допов. Київ : Дакор, 2013. 301 с.

Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права. По изд. 1907 г. М. : Спарк, 1995. 556 c.

Пахман С. В. Обычное гражданское право в России / под ред., с предисл.: Томсинов В. А. М. : Зерцало, 2003. 736 c.

Лапач В. А. Система объектов гражданских прав в законодательстве России : дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.03. Ростов н/Д, 2002. 537 c.

Алексеев С. С. Общая теория права : курс в 2 т. Т. 1. М. : Юрид. лит., 1981. 360 c.

Сенчищев В. И. Объект гражданского правоотношения. Общее понятие. Актуальные проблемы гражданского права. 1999. Вып. 1. С. 109–160.

Римское частное право : ученик / под ред. И. Б. Новицкого, И. С. Перетерского. М. : Юриспруденция, 1999. 512 с.

Заіка Ю. О. Спадкове право в Україні: становлення і розвиток : монографія. 2-ге вид. Київ : КНТ, 2007. 288 с.

Опубліковано
2018-12-03