Особливості адміністративно-правового статусу Національної поліції України як суб’єкта профілактичної діяльності

  • V. I. Felyk Прикарпатський юридичний інститут Національного університету «Одеська юридична академія» (м. Івано-Франківськ)
Ключові слова: Національна поліція України, профілактика, діяльність, статус, суб’єкт.

Анотація

Визначено особливості адміністративно-правового статусу Національної поліції України як суб’єкта профілактичної діяльності. Досліджено наукові підходи до визначення поняття та структури адміністративно-правового статусу державного органу, розкрито значення поняття «адміністративно-правовий статус Національної поліції як суб’єкта профілактичної діяльності», охарактеризовано особливості адміністративно-правового статусу Національної поліції України як суб’єкта профілактичної діяльності на підставі аналізу положень законодавства в цій сфері.

Посилання

Курило С. Л. Адміністративно-правовий статус органів внутрішніх справ як суб’єкта взаємодії з органами місцевої влади з питань забезпечення громадської безпеки та громадського порядку // Форум права. 2012. № 1. С. 523–526. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2012_1_79.

Ожегов С. И. Словарь русского языка / под ред. Н. Ю. Шведовой. [23-е изд.]. М. : Рус. яз., 1990. 917 с.

Проблемы теории государства и права : ученик / под ред. С. С. Алексеева. М. : Юрид. лит., 1979. 392 с.

Гудима Н. В. Проблема статусу центральних органів виконавчої влади у реформуванні державного управління. Європейські перспективи. 2010. № 4. С. 80–84.

Адміністративне право України. Академічний курс : підручник: у 2 т./за ред. В. Б. Авер’янова. Київ : Юрид. думка, 2004. Т. 1: Загальна частина. 584 с.

Бандурка О. О. Державна податкова служба в Україні: система, правовий статус, модернізація : монографія / МВС України, Нац. ун-т внутр. справ. Харків : Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004. 234 с.

Венедиктов В. С., Іншин М. І. Статус працівників органів внутрішніх справ України як державних службовців : наук.-практ. посіб./ МВС України, Нац. ун-т внутр. справ. Харків : Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2003. 188 с.

Про Національну поліцію : закон України від 02.07.2015 № 580-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 40–41. Ст. 379.

Стахура І. Б. Адміністративно-правові засади діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку щодо профілактики правопорушень : автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07. Львів, 2011. 19 с.

Кулик Д. О. Характеристика організаційно-штатної структури сучасного інституту державної служби // Форум права. 2013. № 4. С. 215–219. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2013_4_37.

Структура Национальной полиции Украины (по состоянию на 22.06.2016) // Національна поліція України : тимчас. веб-сайт. URL: http://www.npu.gov.ua/ru/publish/article/523003.

Структурні підрозділи УГД // Управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в Київській області : офіц. сайт. URL: http://udai.gov.ua/korisna-informacia/zakonodavcha-baza/2580/.

Опубліковано
2018-12-03
Як цитувати
Felyk, V. (2018) Особливості адміністративно-правового статусу Національної поліції України як суб’єкта профілактичної діяльності, Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 74(3), pp 181-189. Available at: http://visnyk.univd.edu.ua/index.php/VNUAF/article/view/125 (Accessed: 24Лютий2019).

Розділ
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО