Проблема ефективності виконавчого провадження в Україні: адміністративно-правовий аспект

  • L. V. Krupnova Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука
Ключові слова: виконавче провадження, адміністративно-правове забезпечення, адміністративно-правові засади, критерії ефективності, державна політика.

Анотація

Досліджено проблему ефективності системи виконавчого провадження в Україні з точки зору її організаційно-розпорядчої сутності. Особливу увагу приділено чинникам, які визначають ефективність виконання судових рішень і рішень інших органів. Проаналізовано критерії ефективності виконавчого провадження та можливість їх нормативно-правового закріплення. Запропоновано засоби адміністративно-правового забезпечення ефективності виконавчого провадження та розкрито їх зміст.

Посилання

Гук Б. М. Адміністративно-правове регулювання механізму примусових заходів виконавчого провадження : дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07. Київ, 2010. 237 с.

Отчак Н. Я. Правове забезпечення виконавчого провадження у справах про адміністративні правопорушення : дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07. Львів, 2012. 236 с.

Про виконавче провадження : закон України від 02.06.2016 № 1404-VIII // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1404-19.

План дій щодо реалізації положень Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015–2020 роки: схвал. Радою з питань судової реформи, протокол засідання № 4 від 17.03.2015. Офіц. док. 96 с.

Про стан виконання судових рішень в Україні: парлам. слухання: 22.05.2013 // Постчорнобиль: сайт. URL: http://www.postchernobyl.kiev.ua/stenograma-parlamentskix-sluxan-pro-stan-vikoannya-sudovix-rishen-v-ukra%D1%97ni/.

Римарчук Г. С. Адміністративно-правове забезпечення права інтелектуальної власності в Україні : автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07. Львів, 2013. 20 с.

Барко А. Л. Поняття і основні риси адміністративно-правового забезпечення функціонування судової системи України. Публічне право. 2013. № 2 (10). С. 71–77.

Струневич О. П. Адміністративно-правове забезпечення надання рекламних послуг в Україні : дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07. Запоріжжя, 2016. 222 с.

Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень та рішень інших органів : закон України від 02.06.2016 № 1403-VIII // База даних «Законодавство України»/ Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1403-19.

Про державну службу : закон України від 10.12.2015 № 889-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 4. Ст. 43.

Про запобігання корупції : закон України від 14.10.2014 № 1700-VII. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 49. Ст. 2056.

Опубліковано
2018-12-03

Розділ
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО