Правоохоронні органи в системі державних суб’єктів управління фінансовою системою України

  • T. A. Kobzieva Сумський державний університет
Ключові слова: правоохоронні органи, державні органи, фінансова система України, нормативно-правовий акт.

Анотація

На основі аналізу чинного національного законодавства, що визначає адміністративно-процесуальний статус наведених органів, виділено державні органи, які найбільшою мірою здійснюють правоохоронну діяльність у сфері управління фінансовою системою. Доведено, що діяльність правоохоронних суб'єктів управління фінансовою системою спрямована на виявлення допущених правопорушень у зазначеній сфері та на здійснення розслідування найбільш небезпечних серед них.

Посилання

Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: підручник/О. С. Захарова, В. Я. Карабань, В. С. Ковальський (кер. авт. кол.) та ін.; відп. ред. В. Маляренко. Київ : Юрінком Інтер, 2004. 376 с.

Судебные и правоохранительные органы: учебник/МВД Украины, Ун-т внутр. дел; Бандурка А. М., Бессмертный А. К., Бессмертный Е. А. и др.; под ред. А. М. Бандурки. Харьков : Ун-т внутр. дел; Эспада, 1999. 350 с.

Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: закон України від 23.12.1993 № 3781-XII // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада (ВР) України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3781-12.

Про Службу безпеки України: закон України від 25.03.1992 № 2229-ХІІ // База даних «Законодавство України»/ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-12.

Кримінальний процесуальний кодекс України: закон України від 13.04.2012 № 4651-VI // База даних «Законодавство України»/ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17.

Кримінальний кодекс України: закон України від 05.04.2001 № 2341-ІІІ // База даних «Законодавство України»/ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14.

Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 № 878 // База даних «Законодавство України»/ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/878-2015-п.

Про Національну поліцію : закон України від 02.07.2015 № 580-VIII // База даних «Законодавство України»/ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19.

Про затвердження Положення про Національну поліцію: постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 № 877 // База даних «Законодавство України»/ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-2015-п.

Податковий кодекс України: закон України від 02.12.2010 № 2755-VІ // База даних «Законодавство України»/ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

Про внесення змін до деяких законів України щодо скасування податкової міліції: проект закону України від 21.04.2015 № 2681/внос. нар. деп. України Насаликом І. С. // База даних «Законодавство України»/ВР України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=54846&pf35401=338782.

Пояснювальна записка до проекту закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо скасування податкової міліції» від 21.04.2015 // База даних «Законодавство України»/ВР України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=54846&pf35401=339072.

Про Національне антикорупційне бюро України: закон України від 14.10.2014 № 1698-VII // База даних «Законодавство України»/ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18.

Опубліковано
2018-12-03

Розділ
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО