Криміналістична характеристика злочинів, що вчинюються у сфері економічної діяльності

  • V. D. Pcholkin Харківський національний університет внутрішніх справ
  • O. V. Ivantsova Харківський національний університет внутрішніх справ
Ключові слова: криміналістична характеристика, злочин, спосіб посягання, предмет посягання, особа злочинця, сліди злочину, обстановка вчинення злочину.

Анотація

Розглянуто питання визначення криміналістичної характеристики злочинів як наукової категорії. Проаналізовано погляди науковців щодо поняття криміналістичної характеристики та встановлено особливості її складових елементів, характерних для злочинів у сфері економічної діяльності.

Посилання

Белкин Р. С. Курс криминалистики: в 3 т. Т. 3: Криминалистические средства, приемы и рекомендации. М. : Юрист, 1997. 480 с.

Колесниченко А. Н., Коновалова В. Е. Криминалистическая характеристика пре ступлений : учеб. пособие. Харьков : Харьков. юрид. ин-т им. Ф. Э. Дзержинского, 1985. 92 с.

Криміналістика : підручник/В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова, В. А. Журавель та ін.; за ред. В. Ю. Шепітька. 5-те вид. перероб. та допов. Київ : Ін Юре, 2016. 640 с.

Криминалистика : учебник/отв. ред. Н. П. Яблоков. 3-е изд., перераб. и доп. М. : Юристъ, 2005. 781 c.

Колісниченко А. Н. Научные и правовые основы расследования отдельных видов преступлений: автореф. дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.09. Харьков, 1967. 38 с.

Васильев А. Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. М. : Лэкс; Эст, 2002. 76 с.

Бахин В. П., Колесниченко А. Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений // Методика расследования отдельных видов преступлений/под ред. В. К. Лисиченко. Киев : Высш. шк., 2008. С. 27–29.

Криминалистика : учеб. для юрид.вузов/под ред. В. А. Образцова. М. : Юрист, 1997. 760 с.

Волобуєв А. Ф. Наукові основи комплексної методики розслідування корисливих злочинів у сфері підприємництва: автореф. … д-ра юрид. наук: 12.00.09. Харків, 2002. 42 с.

Драпкин Л. Я. Предмет доказывания и криминалистические характеристики преступлений. Криминалистические характеристики в методике расследования преступлений. 1978. Вып. 69. С. 17–22.

Герасимов И. Ф. Криминалистические характеристики преступлений в методике расследования // Методика расследования преступлений: материалы науч.-практ. конф. (Одесса, ноябрь 1976 г.)/Всесоюз. координац. бюро по проблемам криминалистики. М., 1976. – С. 93–96.

Гончаренко В. И., Кушнир Г. А., Подпалый В. Л. Понятие криминалистической характеристики преступлений. Криминалистика и судебная экспертиза. 1986. Вып. 33. С. 5–12.

Гора І. Поняття, спосіб вчинення злочину та його значення в розкритті та розслідуванні. Закон и жизнь. 2012. № 9. С. 35–38.

Пчолкін В. Д. Криміналістична характеристика розкрадань, що вчиняються на підприємствах кондитерської промисловості. Право і Безпека. 2011. № 4 (41). С. 152–157.

Керівництво з розслідування злочинів : наук.-практ. посіб./В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова, В. А. Журавель та ін.; за ред. В. Ю. Шепітька. Харків : Одіссей, 2010. 960 с.

Матусовский Г. А. Экономические преступления: криминалистический анализ. Харьков : Консум, 1999. 480 с.

Степанюк Р. Л. Теоретичні засади методики розслідування злочинів, вчинених у бюджетній сфері України: дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.09. Харків, 2012. 491 с.

Опубліковано
2018-12-03

Розділ
ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ