Основні етапи розвитку криміналістичної техніки в експертних установах МВС України

  • S. I. Perlin Харківський національний університет внутрішніх справ
Ключові слова: криміналістична техніка, експертні установи, етапи розвитку, Експертна служба МВС України, експертна установа.

Анотація

Розглянуто поняття, класифікацію та систему криміналістичної техніки. Висвітлено поняття, структуру й основні завдання Експертної служби МВС України. Проаналізовано історію розвитку експертних підрозділів органів внутрішніх справ. Запропоновано авторську класифікацію етапів розвитку криміналістичної техніки в експертних установах МВС України.

Посилання

Біленчук П. Д., Курко М. Н., Стахівський С. М. Судові експертизи: довідник. Київ : Влад и Влада, 1997. 48 с.

Журавель В. А. Стан та перспективи експертної профілактики // Актуальні питання судової експертизи та криміналістики : зб. матеріалів засідання «круглого столу», присвяч. 85-річчю створення Харків. наук.-дослід. ін-ту суд. експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса (Харків, 11–12 листоп. 2008 р.)/М-во юстиції України, ХНДІСЕ ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса. Xарків, 2008. С. 36–40.

Іщенко А. В., Красюк І. П., Матвієнко В. В. Проблеми криміналістичного забезпечення розслідування злочинів : монографія. Київ : Нац. акад. внутр. справ України, 2002. 212 с.

Клименко Н. І. Судова експертологія. Курс лекцій : навч. посіб. Київ : Ін Юре, 2007. 521 с.

Кофанов А. В. Зародження та виникнення експертно-кримі¬налістичних установ в першій половині ХХ ст. // Наукові конференції: сайт. URL: http://intkonf.org/kand-yurid-n-kofanov-av-zarodzhennya-ta-viniknenya-ekspertno-krim inalistichnih-ustanov-v-pershiy-polovini-hh-stolittya-chastina-persha/.

Лапта С. П. Правові та наукові основи використання судових експертиз при розслідуванні злочинів: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. Харків, 2006. 234 с.

Лисиченко В. К., Шуміло М. Є. Про реформування судово-експертної діяльності в Україні. Криміналістичний вісник. 2005. № 1 (3). С. 9–17.

Моїсєєв О. М. Експертні технології: теорія формування і практика застосування : монографія. Харків : Апостіль, 2011. 424 с.

Пиріг І. В. Теоретичні основи експертної діяльності органів внутрішніх справ : монографія. Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2011. 312 с.

Салтевский М. В., Малышев В. Н. Из истории развития криминалистических подразделений МВД Украинской ССР. Криминалистика и судебная экспертиза. 1979. Вып. 19. С. 10–15.

Шепитько В. Ю., Цымбал М. Л. Развитие судебно-экспертной деятельности в Украине: проблемы и перспективы // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-прак. конф./М-во юстиції України; ХНДІСЕ; АПНУ; НЮАУ ім. Я. Мудрого; редкол.: М. Л. Цимбал та ін. Харків : Право, 2002. Вип. 2. С. 18–21.

Щербаковський М. Г. Проведення та використання судових експертиз у кримінальному провадженні: монографія. Харків: В деле, 2015. 560 с.

Салтевський М. В. Криміналістика (у сучасному викладі) : підруч. для вузів. Київ : Кондор, 2005. 586 с., 32 іл.

Криміналістика : підруч. для студентів юрид. спец. вузів / Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого; за ред. В. Ю. Шепітька; Глібко В. М., Дудніков А. Л., Журавель В. А. та ін. Київ : Ін Юре, 2001. 682 с.

Криміналістика: питання і відповіді: навч. посіб. для студентів ВНЗ/А. В. Кофанов, О. Л. Кобилянський, Я. В. Кузьмічов, Ж. В. Удовенко, С. В. Хільченко; МОН України, Нац. акад. внутр. справ. Київ: ЦУЛ, 2011. 276 с.

Про затвердження Положення про Експертну службу МВС України: наказ МВС України від 06.11.2015 № 1343 // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1390-15.

Історія розвитку Експертної служби МВС України // Експертна служба МВС України. Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр: офіц. сайт. URL: http://dndekc.mvs.gov.ua/?page_id=1917.

Критерієм істини є досвід: Літопис експертної служби Харківщини/МВС України, Наук.-дослід. експерт.-криміналіст. центр; редкол.: С. М. Шелепкова, С. І. Перлін, С. О. Шевцов та ін. Харків, 2010. 280 с.

Про утворення експертної служби Міністерства внутрішніх справ: постанова Кабінету Міністрів України від 20.06.2000 № 988 // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/988-2000-п.

Аваков А. МВС: Реформа експертної служби // Facebook: сайт. URL: https://www.facebook.com/arsen.avakov.1/posts/920914231332017.

Опубліковано
2018-12-03

Розділ
ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ