Main stages of the development of criminal investigation technique within expert institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine

  • S. I. Perlin Kharkiv National University of Internal Affairs
Keywords: criminal investigation technique, expert institutions, stages of development, Expert service of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine.

Abstract

The concept, classification and system of criminal investigation technique have been studied. The concept, structure and main tasks of the Expert service of the Ministry of Internal Affairs (hereinafter – MIA) of Ukraine have been highlighted. The history of the development of expert departments of Internal Affairs Agencies has been analyzed. The author has provided own classification of the stages of the development of criminal investigation technique within expert institutions of the MIA of Ukraine, taking into account the structure of the state, where they were: 1) pre-Soviet stage – creation of conditions for the organization of expert institutions (up to 1917); 2) Soviet stage (from 1917 to 1991); the Decree of the Council of People’s Commissars of Ukrainian SSR dated from April 15, 1919 on the organization of a forensic and criminal investigation laid the beginning of the revival of forensic institutions; preconditions of forensic techniques and methods for the implementation into practice of fighting against crime were created, namely activity of registration offices was renewed; 3) post-Soviet stage (from 1991 to 2015) – post-Soviet system of expert institutions remaining, but there were attempts to change it; 4) the stage of modern development (from 2015 to the present time), which is marked with the beginning of major changes in the system of expert institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine. Preconditions for improving service activities, increasing the effectiveness of using forensic means during the pre-trial investigation and during forensic activity are created at the present stage of the development of criminal investigation technique within expert institutions of the Ministry of Internal Affairs.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Біленчук П. Д., Курко М. Н., Стахівський С. М. Судові експертизи: довідник. Київ : Влад и Влада, 1997. 48 с.

Журавель В. А. Стан та перспективи експертної профілактики // Актуальні питання судової експертизи та криміналістики : зб. матеріалів засідання «круглого столу», присвяч. 85-річчю створення Харків. наук.-дослід. ін-ту суд. експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса (Харків, 11–12 листоп. 2008 р.)/М-во юстиції України, ХНДІСЕ ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса. Xарків, 2008. С. 36–40.

Іщенко А. В., Красюк І. П., Матвієнко В. В. Проблеми криміналістичного забезпечення розслідування злочинів : монографія. Київ : Нац. акад. внутр. справ України, 2002. 212 с.

Клименко Н. І. Судова експертологія. Курс лекцій : навч. посіб. Київ : Ін Юре, 2007. 521 с.

Кофанов А. В. Зародження та виникнення експертно-кримі¬налістичних установ в першій половині ХХ ст. // Наукові конференції: сайт. URL: http://intkonf.org/kand-yurid-n-kofanov-av-zarodzhennya-ta-viniknenya-ekspertno-krim inalistichnih-ustanov-v-pershiy-polovini-hh-stolittya-chastina-persha/.

Лапта С. П. Правові та наукові основи використання судових експертиз при розслідуванні злочинів: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. Харків, 2006. 234 с.

Лисиченко В. К., Шуміло М. Є. Про реформування судово-експертної діяльності в Україні. Криміналістичний вісник. 2005. № 1 (3). С. 9–17.

Моїсєєв О. М. Експертні технології: теорія формування і практика застосування : монографія. Харків : Апостіль, 2011. 424 с.

Пиріг І. В. Теоретичні основи експертної діяльності органів внутрішніх справ : монографія. Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2011. 312 с.

Салтевский М. В., Малышев В. Н. Из истории развития криминалистических подразделений МВД Украинской ССР. Криминалистика и судебная экспертиза. 1979. Вып. 19. С. 10–15.

Шепитько В. Ю., Цымбал М. Л. Развитие судебно-экспертной деятельности в Украине: проблемы и перспективы // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-прак. конф./М-во юстиції України; ХНДІСЕ; АПНУ; НЮАУ ім. Я. Мудрого; редкол.: М. Л. Цимбал та ін. Харків : Право, 2002. Вип. 2. С. 18–21.

Щербаковський М. Г. Проведення та використання судових експертиз у кримінальному провадженні: монографія. Харків: В деле, 2015. 560 с.

Салтевський М. В. Криміналістика (у сучасному викладі) : підруч. для вузів. Київ : Кондор, 2005. 586 с., 32 іл.

Криміналістика : підруч. для студентів юрид. спец. вузів / Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого; за ред. В. Ю. Шепітька; Глібко В. М., Дудніков А. Л., Журавель В. А. та ін. Київ : Ін Юре, 2001. 682 с.

Криміналістика: питання і відповіді: навч. посіб. для студентів ВНЗ/А. В. Кофанов, О. Л. Кобилянський, Я. В. Кузьмічов, Ж. В. Удовенко, С. В. Хільченко; МОН України, Нац. акад. внутр. справ. Київ: ЦУЛ, 2011. 276 с.

Про затвердження Положення про Експертну службу МВС України: наказ МВС України від 06.11.2015 № 1343 // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1390-15.

Історія розвитку Експертної служби МВС України // Експертна служба МВС України. Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр: офіц. сайт. URL: http://dndekc.mvs.gov.ua/?page_id=1917.

Критерієм істини є досвід: Літопис експертної служби Харківщини/МВС України, Наук.-дослід. експерт.-криміналіст. центр; редкол.: С. М. Шелепкова, С. І. Перлін, С. О. Шевцов та ін. Харків, 2010. 280 с.

Про утворення експертної служби Міністерства внутрішніх справ: постанова Кабінету Міністрів України від 20.06.2000 № 988 // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/988-2000-п.

Аваков А. МВС: Реформа експертної служби // Facebook: сайт. URL: https://www.facebook.com/arsen.avakov.1/posts/920914231332017.


Abstract views: 7
PDF Downloads: 5
Published
2018-12-03
How to Cite
Perlin, S. (2018) “Main stages of the development of criminal investigation technique within expert institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine”, Bulletin of Kharkiv National University of Internal Affairs, 74(3), pp. 136-144. Available at: http://visnyk.univd.edu.ua/index.php/VNUAF/article/view/117 (Accessed: 26May2019).

Section
PROBLEMS OF CRIME COMBATING AND KEEPING PUBLIC ORDER