Деякі питання регламентації початку досудового розслідування у кримінальному процесі України

Ключові слова: поцесуальне рішення, початок досудового розслідування, слідчий, прокурор, кримінальне правопорушення, Єдиний реєстр досудових розслідувань.

Анотація

Здійснено аналіз положень кримінального процесуального законодавства України та деяких інших країн пострадянського простору, що стосуються початку досудового розслідування. Розглянуто думки науковців з питань, що досліджуються, та надано їх оцінку. Сформульовано та обґрунтовано пропозиції щодо вдосконалення процесуальних норм, які стосуються предмета дослідження.

Посилання

Кримінальний процесуальний кодекс України : закон України від 13 квіт. 2012 р. № 4651-VI. Голос України. 2012. № 90–91.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 лютого 2008 року «Про хід реформування системи кримінальної юстиції та правоохоронних органів» : указ Президента України від 08.04.2008 № 311/2008. Урядовий кур’єр. 2008. 17 квіт.

Вакулік О. А. Реформування кримінального процесуального законодавства в частині регламентації початку досудового розслідування. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2013. № 4 (89). С. 160–167.

Про затвердження Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань: наказ Ген. прокуратури України від 06.04.2016 № 139 // Генеральна прокуратура України: сайт. URL: http://www.gp.gov.ua/ua/file_downloader.html?_m=fslib&_t=fsfile&_c=download&file_id=198047.

Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики: утв. законом от 14.07.2000 № 907-ІГ; с послед. изм. от 02.07.2002 // Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности: сайт. URL: http://www.unodc.org/tldb/pdf/Azerbaijan_Code_of_Criminal_Procedure_in_Russian_Full_text.pdf.

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь: закон от 16.07.1999 № 295-З; с изм. и доп. по состоянию на 20.03.2013 // Правовая библиотека. Законодательство России, Беларуси, Украины и других стран: сайт. URL: http://www.pravo.levonevsky.org/kodeksby/upk/20130320index.htm.

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Армения: принят 01.07.1998 // Legislationline: сайт. URL: http://www.legislationline.org/download/action/download/id/4261/file/Armenia_CPC_am2006_ru.pdf.

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан: от 22.09.1994 // Legislationline: сайт. URL: http://www.legislationline.org/download/action/download/id/3834/file/Uzbekistan_CPC_1994_am_2010_ru.pdf.

Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики: принят 24.05.1999; с изм. и доп. по состоянию на 06.05.2016 // Параграф: инфор. система. URL: http://online.adviser.kg/Document/?link_id=1000874133.

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон № 174-ФЗ // Кодексы и Законы РФ: правовая навигационная система. URL: http://www.zakonrf.info/upk/146/.

Черечукіна Л. В. Точка відліку кримінального провадження за проектом КПК України (чи відповідає механізм кримінального провадження принципам публічності та змагальності?) // Забезпечення законності в діяльності органів досудового слідства та дізнання: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Луганськ, 26 берез. 2012 р.). Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2012. С. 5–12.

Бабич А. А. Особливості початку досудового розслідування кримінальних правопорушень, учинених у Збройних Силах України. Право і Безпека. 2014. № 1 (52). С. 70–75.

Вакулік О. А., Азаров Ю. І. Початок досудового розслідування у кримінальному провадженні: навч. посіб. Київ: Центр учб. літ., 2015. 184 с.

Симчук А. С. Питання вдосконалення початкового етапу досудового розслідування // Актуальні проблеми розслідування злочинів за новим Кримінальним процесуальним кодексом України: зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 13 лип. 2013 р.). Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2013. С. 58–62.

Аленін Ю. П. Шляхи вдосконалення початку досудового розслідування. Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». 2013. Т. ХІІІ. С. 175–184.

Мілевський О. О. Початковий етап досудового розслідування злочинів, вчинюваних у зоні Чорнобильської АЕС. Міжнародний юридичний вісник: збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. 2015. Вип. 1 (2). С. 108–114.

Про затвердження Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах поліції заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події: наказ МВС України від 06.11.2015 № 1377 // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1498-15.

Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві: закон України від 23.12.1993 // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3782-12.

Фрич В. І., Комарницька О. Б. Щодо законного затримання особи на повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні. Часопис цивільного і кримінального судочинства. 2013. № 5 (14). С. 111–120.

Опубліковано
2018-12-03

Розділ
ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ