Some issues of regulating the initiation of pre-trial investigation in the criminal procedure of Ukraine

Keywords: procedural decision, initiation of pre-trial investigation, an investigator, prosecutor, criminal offense, Unified Register of pre-trial investigations.

Abstract

It is indicated that the current Criminal Procedural Code of Ukraine contains a number of novels, one of which is the rejection of the institution of initiating criminal proceedings. However, analysis of the content of procedural norms of most post-Soviet countries that regulate the initiation of the pre-trial investigation indicates that most of them have a stage of initiation of a criminal case. Besides, they regulated in detail the procedure of pre-investigation check.

It is noted that success of the investigation and court hearing of criminal offenses under the law of Ukraine on criminal liability depends on the stage of initiating criminal proceedings. Initiation of criminal proceedings in the domestic criminal procedure is a fundamentally new and starts from the moment of data entry on a criminal offense to the Unified Register of pre-trial investigations. A similar procedure is assumed to be in the legislation of Georgia and Kazakhstan. Opposite points of view of scholars are contained in the legal literature, who express their concerns regarding the current procedure of initiating pre-trial investigation. This is primaraly due to the fact that the Criminal Procedural Code of Ukraine does not provide the procedure for making procedural decision on its initiation. Besides a number of issues regarding: the form and content of the statement or report on committed criminal offense; taking all possible measures to prevent criminal offense or its termination; implementing security measures of the participants in criminal proceedings; features of procedural activities of some officials relating to the initiation of pre-trial investigation is not regulated.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Кримінальний процесуальний кодекс України : закон України від 13 квіт. 2012 р. № 4651-VI. Голос України. 2012. № 90–91.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 лютого 2008 року «Про хід реформування системи кримінальної юстиції та правоохоронних органів» : указ Президента України від 08.04.2008 № 311/2008. Урядовий кур’єр. 2008. 17 квіт.

Вакулік О. А. Реформування кримінального процесуального законодавства в частині регламентації початку досудового розслідування. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2013. № 4 (89). С. 160–167.

Про затвердження Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань: наказ Ген. прокуратури України від 06.04.2016 № 139 // Генеральна прокуратура України: сайт. URL: http://www.gp.gov.ua/ua/file_downloader.html?_m=fslib&_t=fsfile&_c=download&file_id=198047.

Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики: утв. законом от 14.07.2000 № 907-ІГ; с послед. изм. от 02.07.2002 // Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности: сайт. URL: http://www.unodc.org/tldb/pdf/Azerbaijan_Code_of_Criminal_Procedure_in_Russian_Full_text.pdf.

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь: закон от 16.07.1999 № 295-З; с изм. и доп. по состоянию на 20.03.2013 // Правовая библиотека. Законодательство России, Беларуси, Украины и других стран: сайт. URL: http://www.pravo.levonevsky.org/kodeksby/upk/20130320index.htm.

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Армения: принят 01.07.1998 // Legislationline: сайт. URL: http://www.legislationline.org/download/action/download/id/4261/file/Armenia_CPC_am2006_ru.pdf.

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан: от 22.09.1994 // Legislationline: сайт. URL: http://www.legislationline.org/download/action/download/id/3834/file/Uzbekistan_CPC_1994_am_2010_ru.pdf.

Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики: принят 24.05.1999; с изм. и доп. по состоянию на 06.05.2016 // Параграф: инфор. система. URL: http://online.adviser.kg/Document/?link_id=1000874133.

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон № 174-ФЗ // Кодексы и Законы РФ: правовая навигационная система. URL: http://www.zakonrf.info/upk/146/.

Черечукіна Л. В. Точка відліку кримінального провадження за проектом КПК України (чи відповідає механізм кримінального провадження принципам публічності та змагальності?) // Забезпечення законності в діяльності органів досудового слідства та дізнання: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Луганськ, 26 берез. 2012 р.). Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2012. С. 5–12.

Бабич А. А. Особливості початку досудового розслідування кримінальних правопорушень, учинених у Збройних Силах України. Право і Безпека. 2014. № 1 (52). С. 70–75.

Вакулік О. А., Азаров Ю. І. Початок досудового розслідування у кримінальному провадженні: навч. посіб. Київ: Центр учб. літ., 2015. 184 с.

Симчук А. С. Питання вдосконалення початкового етапу досудового розслідування // Актуальні проблеми розслідування злочинів за новим Кримінальним процесуальним кодексом України: зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 13 лип. 2013 р.). Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2013. С. 58–62.

Аленін Ю. П. Шляхи вдосконалення початку досудового розслідування. Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». 2013. Т. ХІІІ. С. 175–184.

Мілевський О. О. Початковий етап досудового розслідування злочинів, вчинюваних у зоні Чорнобильської АЕС. Міжнародний юридичний вісник: збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. 2015. Вип. 1 (2). С. 108–114.

Про затвердження Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах поліції заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події: наказ МВС України від 06.11.2015 № 1377 // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1498-15.

Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві: закон України від 23.12.1993 // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3782-12.

Фрич В. І., Комарницька О. Б. Щодо законного затримання особи на повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні. Часопис цивільного і кримінального судочинства. 2013. № 5 (14). С. 111–120.


Abstract views: 12
PDF Downloads: 11
Published
2018-12-03
How to Cite
Globenko, G. (2018) “Some issues of regulating the initiation of pre-trial investigation in the criminal procedure of Ukraine”, Bulletin of Kharkiv National University of Internal Affairs, 74(3), pp. 76-84. Available at: http://visnyk.univd.edu.ua/index.php/VNUAF/article/view/101 (Accessed: 26May2019).

Section
PROBLEMS OF CRIME COMBATING AND KEEPING PUBLIC ORDER