Залучення експерта до кримінального провадження

Ключові слова: спеціальні знання, форми використання спеціальних знань, судовий експерт, судова експертиза, форми залучення експерта до кримінального провадження.

Анотація

Розглянуто процесуальні форми використання спеціальних знань під час кримінального провадження. Сформульовано визначення експерта та судової експертизи. Охарактеризовано сутність судової експертизи та наведено підстави її призначення. Проаналізовано форми залучення експерта до кримінального провадження. Ними є звернення сторони кримінального провадження до експерта та доручення йому слідчим суддею чи судом проведення експертизи. 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Кримінальний процесуальний кодекс України: закон України від 13.04.2012. Голос України. 2012. № 90–91.

Гаєнко В. І., Щербаковський М. Г. Актуальні проблеми проведення експертизи при судовому розгляді кримінальних справ. Вісник Університету внутрішніх справ. 1999. Вип. 9. С. 291–299.

Євдокіменко С. В. Становлення науки про судову експертизу: історичний аспект // Форум права. 2009. № 2. С. 145–149. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2009_2_24.pdf.

Калинкин Ю. А. Участие в уголовном судопроизводстве лиц, обладающих специальными познаниями: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. М., 1981. 19 с.

Корухов Ю. Г. Допустимы ли правовые и юридические экспертизы в уголовном процессе. Законность. 2000. № 1. С. 39–40.

Махов В. Н. Использование знаний сведущих лиц при расследовании пре ступлений : монография. М. : Изд-во РУДН, 2000. 296 с.

Орлов Ю. К. Заключение эксперта и его оценка (по уголовным делам): учеб. пособие. М. : Юрист, 1995. 64 с.

Романюк Б. Призначення судової експертизи на досудовому слідстві: деякі проблемні питання. Право України. 2003. № 3. С. 86–91.

Селина Е. В. Применение специальных познаний в уголовном процессе. М.: Юрлитинформ, 2002. 144 с.

Про судову експертизу: закон України від 25.02.1994 № 4038-ХІІ // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12.

Сегай М. Я. Судова експертиза як конституційна ініціація правосуддя // Конституція України – основа модернізації держави та суспільства : матеріали наук.-практ. конф. (Харків, 21–22 черв. 2001 р.) / упоряд.: Ю. М. Грошевий, М. І. Панов. Харків: Право, 2001. С. 316–320.

Надгорний Г. М., Сегай М. Я., Ісакович Б. М. Закон України «Про судову експертизу». Право України. 1999. № 2. С. 75–78.

Клименко Н. І., Біленчук П. Д. Судова експертиза в розслідуванні комп’ютерних злочинів як форма використання спеціальних знань // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. Вип. 2: зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. / М-во юстиції України, Харків наук.-дослід. ін-т суд. експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса; Акад. прав. наук України; Нац. юрид. акад. ім. Я. Мудрого; редкол.: М. Л. Цимбал, М. І. Панов, Е. Б. Сімакова-Єфремян та ін. Харків : Право, 2002. С. 62–66.

Кримінальний процесуальний кодекс України: наук.-практ. комент.: у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. Харків : Право, 2012. 768 с.

Щербаковский М. Г., Торопов С. А. Нормативное регулирование использования специальных знаний в новом Уголовном процессуальном кодексе Украины. Право і Безпека. 2012. № 4 (46). С. 209–213.


Переглядів анотації: 10
Завантажень PDF: 16
Опубліковано
2018-12-03
Як цитувати
Bondarenko, O. (2018) Залучення експерта до кримінального провадження, Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 74(3), pp 70-76. Available at: http://visnyk.univd.edu.ua/index.php/VNUAF/article/view/100 (Accessed: 22Квітень2019).

Розділ
ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ