ПОЛІТИКА (МЕТА ТА ЗАВДАННЯ) ВИДАННЯ

Мета видання: поширення результатів наукових досліджень і передового досвіду науково-педагогічного складу Харківського національного університету внутрішніх справ й інших закладів вищої освіти, висвітлення актуальних проблем боротьби зі злочинністю, охорони, правопорядку та підготовки кадрів для Національної поліції, вдосконалення правового регулювання цивільних, трудових та інших відносин в Україні тощо.

Завдання видання:

  1. Оприлюднення основних результатів наукових досліджень у галузі права, що провадяться ад’юнктами, здобувачами, науково-педагогічним складом університету, а також інших закладів освіти, установ та організацій з питань, що входять до сфери наукових інтересів Харківського національного університету внутрішніх справ.
  2. Надання першочергової можливості науковим, науково-педагогічним працівникам університету публікувати результати власних досліджень у вигляді наукових статей згідно з вимогами Міністерства освіти і науки України, впроваджувати наукові розробки у практичну діяльність правоохоронних органів.
  3. Сприяння науковому забезпеченню законотворчого процесу в Україні.
  4. Висвітлення теоретичних і практичних проблем права та різних аспектів правозастосування, зокрема у здійсненні правоохоронної діяльності.
  5. Узагальнення досвіду вирішення проблем боротьби зі злочинністю, забезпечення публічної безпеки та порядку.
  6. Сприяння впровадженню досягнень науки у практику державотворення, підвищення рівня навчально-виховного процесу, стимулювання інтересу науково-педагогічних працівників до здійснення різних форм науково-дослідної роботи.
  7. Ведення на сторінках видання наукової дискусії з актуальних питань правоохоронної діяльності.
  8. Інформування наукової громадськості про результати роботи спеціалізованих вчених рад, що діють в Університеті, та захисти дисертаційних досліджень працівниками Університету, про проведені наукові заходи (конференції, науково-практичні семінари, круглі столи тощо) та інші показники діяльності Харківського національного університету внутрішніх справ наукового спрямування.
  9. Опублікування рецензій на монографії, підручники, навчальні посібники та інші видання, підготовлені працівниками університету, а також рецензій, підготовлених працівниками Харківського національного університету внутрішніх справ.

ІСТОРІЯ

Збірник наукових праць «Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ» (перша назва – «Вісник Університету внутрішніх справ») було засновано у 1995 році, і вже у 1996 році побачив світ його перший друкований випуск.

Видання від початку мало стати трибуною для науковців, які працюють чи навчаються в Харківському національному університеті внутрішніх справ, а також займаються науковими проблемами, що є профільними для вишу. Звісно, найпріоритетнішим завданням збірника стало надання першочергової можливості ад’юнктам, здобувачам, науково-педагогічним працівникам Університету публікувати результати власних досліджень у різних галузях. Основну увагу у збірнику було приділено теоретичним та практичним проблемам становлення і розвитку правової системи незалежної України, підготовці кадрів для органів внутрішніх справ – центральної ланки правоохоронної системи України.

До складу першої редакційної колегії збірника увійшли: ректор Університету, доктор юридичних наук, професор Олександр Маркович Бандурка (відповідальний редактор), доктор юридичних наук, професор О. Н. Ярмиш (заступник відповідального редактора), П. М. Львова (відповідальний секретар), доктор юридичних наук, професор В. С. Венедіктов, кандидат юридичних наук, доцент В. Я. Гоц, доктор історичних наук, професор В. А. Греченко, доктор біологічних наук, професор В. А. Друзь, доктор юридичних наук, професор А. Ф. Зелінський, кандидат юридичних наук, доцент І. Г. Кириченко, доктор економічних наук, професор Є. В. Ковальов, кандидат юридичних наук, доцент Г. К. Кожевніков, доктор філософських наук, професор О. М. Кривуля, кандидат педагогічних наук, доцент О. С. Левашов, кандидат юридичних наук, доцент П. І. Орлов, доктор юридичних наук, професор О. А. Пушкін, доктор соціологічних наук, професор В. О. Соболєв, доктор фізико-математичних наук, професор С. В. Яковлєв.

Як періодичне друковане наукове фахове видання рішенням президії ВАК України збірник було визнано у 1997 році: з юридичних наук – з 26.06.1997, з економічних, технічних, філософських, соціологічних, психологічних, політичних наук і науки державного управління – з 11.09.1997.

З часом оновлювався склад редколегії університетського «Вісника». Так, у 2005 році посаду відповідального редактора збірника обіймає доктор юридичних наук, професор О. Н. Ярмиш; у 2006 році на цій посаді його змінює доктор юридичних наук, професор О. О. Погрібний; з 2007 року редакційну колегію очолює доктор юридичних наук, професор А. Т. Комзюк; на зміну йому у 2008 році приходить доктор юридичних наук, доцент Г. О. Пономаренко. У 2009 році відповідальним секретарем редколегії збірника стає П. О. Білоус; у 2020 році на цій посаді його змінює доктор юридичних наук, доцент В. В. Чумак.   У 2010 році до виконання обов’язків відповідального редактора повертається доктор юридичних наук, професор О. М. Бандурка; наприкінці 2012 року редакційну колегію очолює доктор юридичних наук С. М. Гусаров, а посада голови редколегії від цього часу носить назву «головний редактор». З березня 2016  року головним редактором збірника був доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України В. В. Сокуренко. У травні 2019 року редакційну колегію очолив доктор юридичних наук, професор Л. В. Могілевський. 

Видавалися спеціальні випуски збірника:

2000 рік – випуск, основну частину якого склали наукові розвідки молодих учених Університету внутрішніх справ, що були обговорені на науково-практичній конференції «Проблеми сучасної юридичної науки в дослідженнях молодих учених» (Харків, 14.04.2000);

2002 рік – випуск до 10-річчя утворення Національного університету внутрішніх справ;

2003 рік (20.10.2003) – спільно з науковим журналом «Право і Безпека» – випуск, присвячений 50-річчю з дня народження доктора юридичних наук, професора Валентина Семеновича Венедіктова;

2011 рік – як спецвипуск «Незалежній Україні – 20 років» виходить № 2 (53).

Починаючи з 2007 року «Вісник» перейняв справжню знахідку іншого періодичного друкованого фахового видання, засновником і видавцем якого є Університет, – наукового журналу «Право і Безпека». На сторінках збірника регулярно висвітлюється інформація про найвагоміші та найцікавіші наукові події, що відбуваються у стінах Університету, про здійснені наукові дослідження, видані книги тощо.

2009 рік відзначився низкою важливих подій. По-перше, було розпочато розміщення електронних копій збірника в базі даних «Наукова періодика України», яку веде Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. 
По-друге, збірник було зареєстровано як міжнародне видання в ISSN International Centre, Paris (ISSN 1999-5717). По-третє, протягом цього ж року відповідно до вимог державного стандарту ДСТУ 4861:2007 було змінено нумерацію «Вісника», яка зберігається й донині: випуски з валовою нумерацією було замінено номерами, а поруч із роком видання зазначають і поточну (в межах року), і валову нумерацію, яка також відповідає номеру тому.

Щоразу, беручи участь у конкурсах на краще наукове, навчальне та періодичне видання в системі МВС України в номінації «Наукові періодичні видання», наукова збірка ставала переможцем або призером конкурсів: у 2008 році зайняла 3-тє місце, у 2009 році стала переможцем конкурсу, у 2011 році знов посіла 3-тє місце, у 2013 році посіла 2-ге місце.

Сьогоднішній «Вісник» висвітлює широке коло актуальних проблем держави і права, боротьби зі злочинністю та охорони правопорядку, адміністративного права і процесу, фінансового, інформаційного, цивільного, господарського, трудового, земельного та екологічного права, соціології тощо.

Статті, опубліковані у збірнику починаючи з 2015 року, розміщуються в репозитарії Харківського національного університету внутрішніх справ (KhNUIAIR), який має міжнародну реєстрацію.

У 2018 році збірник отримав додаткову паралельну назву англійською мовою – «Bulletin of Kharkiv National University of Internal Affairs» (див. Державний реєстр друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності тут).

Також міжнародну реєстрацію отримала онлайн-версія збірника (ISSN 2617-278X). Така реєстрація серед іншого означає отримання збірником статусу видання відкритого доступу, адже після перевірки його було включено до ROAD – Директорії наукових видань відкритого доступу (Directory of Open Access Scholarly Resources).

Із 2018 року статті, що публікуються у збірнику, отримують цифровий ідентифікатор об’єкта DOI від Crossref.

З моменту заснування по 2018 рік включно у збірнику опубліковано 4492 статті. Серед авторів публікацій з 2007 по 2018 роки – 249 докторів наук і 848 кандидатів наук.

За 2018 рік у трьох випусках відкритого доступу було опубліковано 21 статтю, з яких 20 наукових і 1 оглядова. Ще в одному випуску, який був виданий у трьох частинах під грифом «Таємно», було опубліковано 103 наукові статті.