Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Сокуренко Валерій Васильович –
доктор юридичних наук, доцент
Новини
15-06-2017

15.06.2017 побачив світ № 2 (77) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

14-05-2017

Побачив світ № 1 (76) – спецвипуск (під грифом секретності) за 2017 рік.

21-02-2017

21.02.2017 побачив світ № 4 (75) за 2016 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

31-01-2017

До 20.03.2017 приймаються статті до чергового номера збірника (нетаємного), вихід якого планується у квітні.

17-10-2016

17.10.2016 побачив світ № 3 (74) за 2016 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

 

Перша 123456
Випуск 13 (2001)
Титульний аркуш
Зміст
Розвиток теорії і практики українського парламентаризму в 1917–1920 рр.
Становлення податкового апарату УСРР на початку нової економічної політики
Введення державної монополії на обіг спиртних напоїв в Україні (кінець ХІХ ст.)
Подготовка и начало судебной реформы 1864 г. в Таврической губернии
Охорона лісів у Київській Русі та Литовсько-Руському князівстві
Законодавство Української Держави в питаннях податкової служби (квітень-грудень 1918 р.)
Правовое регулирование исполнения лишения свободы в Украине в конце ХІХ – начале ХХ вв. (на примере Таврической губернии)
Зміни в законодавстві УСРР щодо релігії наприкінці 20-х – на початку 30-х рр. ХХ ст.
Загальні цілі боротьби зі злочинністю та сучасні криміналістичні засоби їх досягнення
Влияние экспертных ошибок на расследование уголовных дел
Аналіз первинного матеріалу при порушенні кримінальних справ про злочини проти бюджетної системи
До поняття тіньової економіки
Агрессия как причина преступного поведения
Роль и задачи государственного регулирования экономики
О регионах предпринимательства в Украине
Защита прав иностранных инвесторов
Стан економічної безпеки України: реалії та перспективи
Вплив існуючого порядку оподаткування на розвиток рекреаційних підприємств Криму
Международное уголовное право: процесс становления
Співвідношення національної безпеки та національних інтересів
Досудові провадження в кримінальному процесі України
Моральный вред и размеры его возмещения
Функциональное назначение органов дознания
О предмете криминологии
Заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні проступки: сутність, система та компетенція міліції щодо їх застосування
Права людини: поняття, сутність та структура
Конституційний делікт як підстава конституційної відповідальності
Проблеми підготовчої діяльності комітетів Верховної Ради України
Питання правового забезпечення діяльності контрольних органів у сфері державної влади
Автономия Аландских островов – возможная модель для автономных образований в современном мире
Проверка следственных версий в судебном разбирательстве по делам о взяточничестве
Засновницький договір командитного товариства
Проблеми кодифікації трудового законодавства та розвитку науки трудового права України
Юридична природа, особливості та поняття службової дисципліни в діяльності ОВС
Принципи трудового права
Вирішення колективних трудових спорів як форма соціального партнерства (окремі питання)
Деякі проблеми використання сучасних комп’ютерних технологій
Трансформація освітньої парадигми в умовах реформування суспільства
Актуальные вопросы методики преподавания экономических дисциплин
До проблем періодизації та систематизації джерел із вивчення навчального курсу «Історія держави і права зарубіжних країн»
Система адміністративно-процесуальних проваджень
Міжнародно-правове співробітництво України і Європейського Союзу в сфері безпеки автомобільно- дорожнього руху
Співвідношення складу злочинів, передбачених ст. ст. 214 і 315 проекту КК України, та конкуренція кримінально-правових норм
Удосконалення кримінального законодавства України про комп’ютерні злочини в контексті законодавства зарубіжних країн
Про деякі загальні положення та статус слідчого як суб’єкта доказування в проекті КПК України 2000 р.
Проблеми формування адміністративної юстиції в Україні
Про термін «спеціальна операція»
Основні форми взаємодії міліції і громадськості в правоохоронній діяльності
Некоторые вопросы использования власти в организации совместных отношений