Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Сокуренко Валерій Васильович –
доктор юридичних наук, доцент,
заслужений юрист України
Новини
05-02-2018

30.01.2018 Вченою радою університету рекомендовано до друку № 1 (50) – спецвипуск (під грифом секретності) за 2018 рік. Вихід у світ чергового номера планується наприкінці квітня 2018 року.

26-12-2017

26.12.2017 Вченою радою університету рекомендовано до друку № 4 (79) за 2017 рік. Вихід у світ чергового номера планується в лютому-березні 2018 року. 

30-11-2017

До 22.12.2017 приймаються статті до № 4 (79) збірника наукових праць за 2017 рік, вихід якого планується у січні-лютому 2018 року.

27-11-2017

Підтверджено включення збірника до міжнародної наукометричної бази «Index Copernicus International».

16-11-2017

16.11.2017 побачив світ № 3 (78) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

Перша 1234567
Випуск 43 (2008)
Механізм забезпечення прав і свобод громадянина та його структура
Титульний аркуш
Зміст
На книжкову полицю
Новини наукового життя
Наші автори
Організаційні, правові та практичні заходи Міністерства внутрішніх справ Російської імперії щодо охорони права власності на землю у пореформений період (друга пол. XIX ст.)
Кримінально-правова характеристика організованих форм злочинності наприкінці 1920-х рр.
Органи внутрішніх справ УСРР у боротьбі з фінансовими правопорушеннями в період непу
Рівне представництво статей у представницьких органах влади і проблеми та шляхи їх виділення
Деякі питання участі прокурора в адміністративному судочинстві
Реформа адміністративного права та євроінтеграційні процеси: вихідні позиції, завдання та перспективи
Обставини, що не потребують доказування в адміністративному судочинстві України
Проблеми визначення узагальненого поняття «зброя» як предмета адміністративного делікту
Принципи діяльності чергової служби ОВС України
Правовий захист працівників міліції: поняття, форми, правова регламентація
Окремі питання доказування в адміністративному судочинстві України
Суб'єкти застосування адміністративно-правових засобів протидії правопорушенням у сфері телекомунікацій
Процесуальні акти-документи з адміністративних справ в апеляційному провадженні
Особливості вищих навчальних закладів МВС України як суб'єктів адміністративного права
Щодо сутності обов'язку добросовісного користування процесуальними правами в адміністративному судочинстві
Расизм та ксенофобія як нове фонове явище злочинності в Україні
Контроль за корупцією: сучасний стан теоретичної розробки та практика реалізації
Зміст функції кримінального переслідування у кримінальному процесі України
Інформаційна безпека України: поняття та загрози
Критерії та показники якості, що висуваються до кримінально-виконавчого законодавства
Складові компоненти забезпечення прав та свобод людини в досудових стадіях кримінального процесу України
Судово-балістична експертиза на місці події
Освідування як самостійна слідча дія з ознаками кримінально-процесуального примусу
Окремі питання розширення судового контролю на досудовому слідстві
Використання судових експертиз для встановлення суб'єктивної сторони злочину
Особливості цивільної правосуб'єктності за римським правом
Оплатність договору оренди майна державних підприємств
Місце та значення звичаю у сучасному цивільному праві (аналіз законодавства)
Кваліфікація «лікарської помилки» як правової категорії
Строки реалізації права на прийняття спадщини та спадкова трансмісія як особливий випадок набуття спадщини
Істотні умови та форма договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком
Правомірна ліквідація активів агропромислового комплексу, що перебувають у податковій заставі
Особливості організації криміналістичної підготовки слідчих органів внутрішніх справ
Перспективи впровадження дистанційного навчання у навчальний процес ВНЗ МВС України
Соціальні уявлення про міліцію та довіра до неї: результати регіонального моніторингу
Соціальна та професійна ідентичність працівників органів внутрішніх справ: соціологічний вимір
Соціальний капітал у процесах розвитку та функціонування громадянського суспільства
Проблема безпеки в соціальному просторі інтернет-комунікацій: веб-сайт як джерело інформаційної небезпеки
Цивільне право України України. У двох частинах. Частина I. Підручник / За заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. Шишки Р. Б. та канд. юрид. наук, доц. Кройтора В. А. – Х.: Вид-во Харківського нац. ун-ту внутр. справ, 2008. – 516 с.
Прилипко С. М., Ярошенко О. М. Трудове право України. – Х.: Видавець ФО-П Вапнярчук Н. М., 2008. – 664 с.
Наталя Яковенко. Вступ до історії. – Київ: «Часопис» «Критика», 2007. – 375 с.
Визначення та особливості структури процесуальних норм права
Внутрівідомча координація правоохоронної діяльності в ОВС: теоретичні та правові проблеми
Засади правового спілкування у Загальній декларації прав людини
Конституційні засади припинення прав громадян щодо природних об`єктів
Правове регулювання порядку перетинання кордонів країн Шенгенської зони (не) громадянами ЄС
Кримінальна відповідальність юридичних осіб у законодавствах країн ЄС
Щодо доцільності застосування контракту в органах внутрішніх справ України
Соціально-правовий захист жінок-працівників органів внутрішніх справ
Про правове регулювання земельних відносин у сільськогосподарських підприємствах
Про правове регулювання членства в сільськогосподарських підприємствах
Адміністративно-правові наслідки запровадження надзвичайних адміністративно-правових режимів
Про систематизацію повноважень органів місцевого самоврядування
Дозвільна діяльність у сфері використання ядерної енергії як один із способів забезпечення екологічної безпеки: проблеми правового регулювання
Поняття та структура адміністративно-правового статусу Державного департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб МВС України
Повноваження Антимонопольного комітету України щодо захисту і підтримки добросовісної конкуренції (організаційно-правовий аспект)
Правове регулювання статусу біженців в Україні
Історичний розвиток інституту конкурсного заміщення посад державних службовців
Характеристика окремих видів державного контролю за діяльністю вищих навчальних закладів України
Фінансовий моніторинг як гарантія економічної безпеки держави: зарубіжний та вітчизняний досвід